Ekologia CNG/LNG/BIOMETAN

EKOLOGIA

Wpływ paliw metanowych na środowisko

Gaz ziemny jest mieszaniną lekkich węglowodorów. Występuje w przyrodzie w stanie wolnym, dlatego nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wielkość emisji wydzielanej z układu wydechowego zależy przede wszystkim od konstrukcji silnika, jego stanu technicznego, kształtu i wielkości komory spalania, charakterystyki układu zasilania, możliwości regulacyjnych, itp. Pojazdy zasilane CNG nie emitują cząstek sadzy, redukcji ulega wielkość emisji szkodliwych spalin, itp.

Brak efektu dymienia z rury wydechowej powoduje nie tylko odczuwalną różnicę powietrza w okolicy pojazdu, ale ma dodatkowy efekt w postaci rzadszego malowania elewacji zewnętrznej budynków. Stosowanie CNG inicjuje zatem wtórny efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji z farb używanych do malowania budynków. Z tego powodu pojazdy takie nie mają tylu ograniczeń ruchu w centrach miast.

Podczas tankowania samochodu gazem ziemnym brak jest emisji paliwa do atmosfery. Również efekt oddychania zbiorników gazu ziemnego nie następuje podczas postoju jak ma to miejsce z tradycyjnymi bakami paliwa. Jest wprawdzie gazem cieplarnianym, ale nie może skazić gruntu i wód gruntowych jak rozlane paliwa płynne. Skład CNG i brak w nim substancji kancerogennych wydłuża żywotność silnika. Poddany będzie on zatem powtórnemu przerobowi później niż silnik benzynowy. Wpisuje się zatem pozytywnie w proces utylizacji i recyklingu odpadów. Transport gazu ziemnego rurociągami oznacza jednocześnie odciążenie dróg z transportu ciężkiego. Rzadziej na naszych drogach spotkamy cysterny dowożące paliwo do stacji tankowania. Rzadziej też będziemy kłaść kolejną warstwę asfaltu na drodze, gdyż odciążona, będzie rzadziej remontowana. Parujący, ciepły asfalt emituje znaczne ilości substancji szkodliwych, których ograniczenie zapewni stosowanie CNG.

Silnik zasilany gazem ziemnym pracuje równomiernie co przyczynia się do zmniejszenia hałasu. Emituje małe ilości związków siarki, gdyż występuje ona w niewielkiej ilości w składzie gazu ziemnego. Otrzymamy niską emisję cząstek stałych (PM) i niską emisję dwutlenku węgla. Ponadto składniki gazu ziemnego nie są toksyczne.

Porównanie z innymi paliwami

Cecha

Metan

LPG

Benzyna

ON

Wartość opałowa w warunkach normalnych [MJ/kg]

50

46,1

42,5 – 44

40,6 – 44,4

Wartość opałowa w warunkach normalnych [MJ/Nm3]

36

94,9

31080 – 32560

34650 – 36300

Wartość opałowa mieszanki ste­chiometrycznej [MJ/m3]

3,37

3,66

3,70

3,70

Zapotrzebowanie powietrza [kg/kg]

17,2

15,7

14,7 – 15,0

14,5

Liczba oktanowa

130

115

95 – 98

3

Gęstość [kg/m3]

0,717

(0°C 0,1MPa)

536

(15oC 1,5MPa)

720 – 760

(15°C 0,1MPa)

800 – 850

(15°C 0,1MPa)

Granica wybuchowości

(% zawartość paliwa w powietrzu)

5 – 15

1,8 – 9,0

1,3 – 7,6

0,6 – 6,5

Prędkość spalania laminarnego [m/s]

0,34

0,83

0,3 – 0,6

Temperatura samozapłonu [°C]

645

500

230 – 550

230

Temperatura wrzenia [°C]

-162

-47

35 – 210

160 – 380

Granice zapalności mieszanki paliwowo powietrznej l

0,7 – 2,1

0,8 – 1,9

0,4 – 1,4

0,48 – 1,35

Ciepło parowania [kJ/kg]

510

426

315 – 350

250 – 270

CNG zatłaczamy do zbiornika pojazdu. Jest w formie gazowej. Dlatego pistolet dystrybutora nie jest umieszczany swobodnie we wlewie paliwa tylko zapinany szczelnie na przyłączu samochodu. Gaz ziemny dąży samoistnie do równomiernego wypełnienia pojemnika zamkniętego. Łatwo go zatem rozpylić w cylindrach silnika. Nie sprawia kłopotów rozruchowych silnika poddany działaniu niskich temperatur. Uznany za jedno z najbezpieczniejszych paliw motoryzacyjnych.

Gdzie CNG jest traktowany priorytetowo?

W wielu miastach Europy i Świata sprężony gaz ziemny (CNG) zyskał uznanie decydentów i jest traktowany jako paliwo priorytetowe względem innych rodzajów zasilania. Konkretne rozwiązania zostały przedstwione na specjalnie w tym celu przygotowanej mapie, którą przedstawiamy poniżej

Eksploatacja pojazdów zasilanych przez LNG ma wiele zalet w kontekście ochrony środowiska i
rentowności dla klientów. Silniki zasilane gazem ziemnym są dużo bardziej przyjazne dla środowiska
pod względem emisji niż ich wysokoprężne odpowiedniki spełniające normę Euro VI. Gaz ziemny to
paliwo całkowicie czyste dzięki radykalnemu obniżeniu emisji cząstek stałych (-95% w porównaniu z
silnikiem Diesla) oraz tlenków azotu (-35%). Ponadto pojazdy te umożliwiają ograniczenie emisji CO2
od 10% nawet do 100% – jeżeli wykorzystuje się biometan. Napędzane gazem silniki IVECO pracują
również ciszej; obniżenie poziomu hałasu o średnio 5 decybeli w porównaniu z silnikami
wysokoprężnymi ma szczególne znaczenie w przypadku wywozu śmieci i realizacji dostaw nocnych