Dział prawny

Dział prawny

Znajdziecie tutaj Państwo przepisy i normy prawne traktujące o CNG.

Projekt EN 13638
Stacje tankowania NGV 2004-08-24
Projekt przepisów określających wymogi projektowe, budowę, montaż, instalacji gazowej i elektrycznej wraz z rodzajami badań obiektu budowlanego stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym.

Projekt przepisów krajowych w zakresie projektowania, budowy, montażu, badań kontrolnych, uruchamiania i eksploatacji stacji tankowania gazu ziemnego Opracowanie INiG Kraków 2003r.

Projekt przepisów jakie powinny obowiązywać przy projektowaniu, budowie, wyposażaniu, montażu, kontroli, uruchamianiu i eksploatacji stacji tankowania gazu ziemnego, podłączonych i nie podłączonych do sieci gazowej.

Porozumienie o współdziałaniu w ustanawianiu programu i systemu kwalifikacji i certyfikacji osób montujących instalację autogazu
zawarte w dn. 22.06.2005r w Warszawie pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego i Koalicją na Rzecz Autogazu-Związek Pracodawców określa zasady dobrowolnego systemu kwalifikacji osób montujących instalację między innymi autogazu CNG w celu zapewnienia właściwych dla nich kompetencji.

ISSN 0176-3490
Stacje paliw na gaz ziemny 1999.07
Wytyczne VdTÜV dla projektowania, budowy, wyposażania, montażu, uruchamiania, kontroli, oraz eksploatacji Stacji Paliw na Gaz Ziemny, które są podłączone i zasilane z publicznej sieci gazowniczej.

 

PN-EN 13423

Użytkowanie pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 2002.09

Norma zawiera wskazania i zalecenia dotyczące użytkowania pojazdów zasilanych gazem ziemnym dla użytkowników pojazdów, salonów sprzedaży, operatorów parkingów, stacji tankowania i obsługi.

 

Dziennik Unii Europejskiej Seria L Nr 72 z dn. 14 marca 2008r. strony: 113 – 226

Regulamin R110
Porozumienie przyjęcia jednolitych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane i/lub użyte w pojazdach kołowych oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych przepisów
I. jednolite przepisy dotyczące homologacji: Specjalnych elementów składowych pojazdów samochodowych wykorzystujących sprężony gaz naturalny (CNG) do napędu
II. Pojazdów w zakresie instalacji specjalnych elementów składowych typu homologowanego do wykorzystania sprężonego gazu naturalnego (CNG) do napędu

Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z dnia 16 lipca 2002 r.  
Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
f) zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach.
Rozporządzenie wskazuje, że zbiorniki CNG stanowiące zbiorniki paliwa napędowego w pojazdach podlegają badaniom DT.
Czytaj tutaj

Dz. U. Nr 137 poz. 0968 z dnia 27 września 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 Załącznik Nr 1 INSTRUKCJA W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW

§ 11. 1 punkt 30e)  Nakazuje umieszczenie w dowodzie rejestracyjnym wpisu „GAZ-CNG ” w rubryce Adnotacje Urzędowe zawierającego datę montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem tylko w przypadku pojazdów przystosowanych do zasilania gazem CNG. Oznacza ten zapis, że samochód fabrycznie wyposażony w sprężony gaz ziemny takiej adnotacji w tej rubryce dowodu rejestracyjnego nie może posiadać.

 

Dz. U. Nr. 227 poz. 2250 z dnia 16 grudnia 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Załącznik Nr. 5 sposób sprawdzania prawidłowości przystosowania pojazdu do zasilania gazem podczas przeprowadzania badania technicznego

Załącznik określa między innymi sposób sprawdzenia prawidłowości przystosowania pojazdu do zasilania CNG.

Czytaj tutaj

 

Dz. U. Nr 160, poz. 1341 z dnia 28 lipca 2005

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Określa stawkę akcyzy na metan używany do napędu pojazdów.

 

Dz.U. Nr 169 poz. 1200 z dnia 25 września 2006

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Ustawa określa zasady działania systemu monitorowania i kontroli jakości między innymi dla paliwa CNG przeznaczonego do stosowania w pojazdach poruszających się zarówno po drogach publicznych jak i niepublicznych.

Czytaj tutaj

 

Dz. U. Nr 205 poz. 1512 z dnia 31 października 2006r.

Rozporządzenie Ministra Transportu zmieniające rozporządzenie
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep.

Wymienia CNG w pozycji LP 89.

 

Dz. U. Nr 251 poz. 1850 z dnia 29 grudnia 2006

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Określa wymogi jakościowe dla CNG wyprodukowanego i wprowadzonego do obrotu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej.

 

Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 7 września 2007r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

określa jak powinien być prawidłowo oznakowany autobus zasilany sprężonym gazem ziemnym.

 

Dz. U. Nr 189 poz. 1354 z dnia 16 października 2007

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Określa jak należy sporządzać raporty roczne w celu przedłożenia Radzie Ministrów zawierające między innymi informacje dotyczące wyników kontroli jakości CNG.

 

Dz. U. Nr 84 poz. 706 z dnia 4 czerwca 2009

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Określa sposoby wykonywania badań CNG.

 

Projekt z dnia 15-07-2010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia ……………………. 2010 r.
w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Czytaj tutaj

 

Dz. U. Nr 96

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych

Czytaj tutaj

Prawodawstwo Unii Europejskiej

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dn. 27 października 2003r.

w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej umożliwia stosowanie obniżonej stawki podatkowej i zwolnień podatkowych dla gazu ziemnego i metanu stosowanego dla pojazdów lokalnych i publicznego transportu. Zawiera przykłady takich zwolnień stosowanych w krajach członkowskich.

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Czytaj tutaj

 

DYREKTYWA RADY 92/81/EEC z dnia 19 października 1992 r.

w sprawie harmonizacji struktury podatków na oleje mineralne

Czytaj tutaj