Projety GasHighWay

Projekt GasHighWay

Organizacje odpowiedzialne w Polsce:

Przemysłow Instytut Motoryzacji,

Czas realizacji:

maj 2009 – maj 2012

Informacje z działalności:

22.04.2010, Warszawa, GasHighWay InfoDay, informacje tutaj

15.06.2010, Bielsko-Biała, GasHighWay – spotkanie regionalne, informacje tutaj

25-26.06.2010, Bielsko-Biała, Czyste Powietrze w Mieście, informacje tutaj

24.11.2010, Poznań, Wystąpienie na targach PolEko, informacje tutaj


Oficjalna informacja na temat projektu ze strony Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

BIOENERGIA / Tematy badawcze / GasHighWay

Promocja w Europie aut napędzanych paliwem gazowym z biogazu i gazu ziemnego

Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natura Gas in Europe

Nr kontraktu: IEE/08/545/SI2.528537

Czas realizacji projektu: maj 2009 – maj 2012

Opis projektu

Unia Europejska ustanowiła strategiczny cel indykatywny wykorzystania biopaliw i tzw. paliw alternatywnych na poziome 20% do roku 2020. Projekt GasHighWay jest związany z tym wyzwaniem poprzez promocję pojazdów napędzanych paliwem gazowym – wzbogaconym biogazem (biometanem) i sprężonym gazem ziemnym (CNG), oraz wspierania produkcji i uszlachetnianie biogazu do zastosowania jako paliwo. Projekt ma na celu promowanie najlepszych praktyk i dostępnych technologii stosowania paliw gazowych w pojazdach, rozwój sieci tankowania, dystrybucji i produkcji. Długoterminowym zaś celem jest promocja sieci stacji paliw z możliwością tankowania biometanu i gazu ziemnego obejmującej Europę od północy – Finlandii i Szwecji do południa – Włoch, innymi słowy – Gazowej Autostrady (GasHighWay). Odbiorcami wyników projektu są operatorzy flot samochodowych, jednostki samorządu lokalnego i regionalnego.

Oczekiwane rezultaty projektu GasHighWay:

punktor

wzrost zainteresowania i popytu na paliwa gazowe;

punktor

wzrost podaży poprzez promocję wprowadzania i ekspansji systemów dystrybucji dla pojazdów napędzanych gazem;

punktor

usunięcie barier dla inwestowania w infrastrukturę dostaw gazu np. przez sporządzenie mapy optymalnych miejsc dla stacji zaopatrujących w gaz;

punktor

transfer wiedzy do potencjalnych inwestorów, decydentów i polityków w celu budowy wspólnej strategii rozwoju sieci stacji gazowych;

punktor

wsparcie i transferu technologii i rozwiązań do organizacji zainteresowanych wykorzystaniem flot pojazdów napędzanych gazem;

punktor

transfer wiedzy i techniczne wsparcie dla potencjalnych i istniejących producentów biogazu;

punktor

nawiązanie współpracy z decydentami w zakresie regulacji i wspierania rozwoju rynku produkcji i wykorzystania biogazu;

punktor

opracowanie mapy tzw. „gazowej autostrady”;

punktor

podnoszenie świadomości odnośnie używania biogazu jako paliwa napędowego.

 

W projekcie przewidziano 8 pakietów zadaniowych:

punktor

WP1 Zarządzanie projektem

punktor

WP2 Identyfikacja kluczowych interesariuszy i najlepszych praktyk

punktor

WP3 Rozwój sieci stacji tankowania

punktor

WP4 Wspieranie flot pojazdów napędzanych gazem

punktor

WP5 Promocja produkcji i przetwarzania biogazu do paliwa transportowego

punktor

WP6 Mapa Europejskiej „autostrady gazowej”

punktor

WP7 Zarządzenie komunikacją i rozpowszechnianiem informacji

punktor

WP8 Współpraca z programem Inteligentna Energia Europy

Schemat współzależności poszczególnych pakietów zadaniowych:

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej będzie brał udział w pracach pakietów od WP1 do WP7.

Konsorcjum Projektu: Koordynator – Jyväskylä Innovation Ltd. (Finlandia)

Partnerzy:

punktor

Technology Centre Hermia Ltd. – Finlandia

punktor

Swedish Gas Centre AB – Szwecja

punktor

Mõnus Minek SEES LLC – Estonia

punktor

Regional Development Agency S.A., – Bielsko-Biała Polska

punktor

Czech Biogas Association – Czechy

punktor

German Society for Sustainable Biogas and Bioenergy Utilization – Niemcy

punktor

Graz Energy Agency Ltd. – Austria

punktor

Steirische Gas- Wärme GmbH – Austria

punktor

Environment Park S.P.A. – Włochy

punktor

ETA Florence – Włochy

punktor

Institute for Fuels and Renewable Energy – Polska

punktor

Natural Gas Vehicle Association Europe – Hiszpania

 Obserwatorzy projektu:

punktor

North Vidzeme Waste Management Organisation Ltd. – Łotwa

punktor

Lithuanian University of Agriculture, Faculty of Agricutural Engineering / Department of Agroenergetics – Litwa

punktor

Lithuanian Institute of Agriculture – Litwa

Tagged with: , , ,