POLITYKA | PIS – Interpelacja w sprawie zamiaru wprowadzenia akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG)

POLITYKA | Jan Bury, PiS – Interpelacja w sprawie zamiaru wprowadzenia akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG)

14.10.2010

Jedna z interpelacji poselskich w sprawie wprowadzenia akcyzy (faktycznie podniesienie akcyzy) na sprężony gaz ziemny CNG. Interpelację złożył poseł Jan Bury z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Akcja ta była częścią walki o utrzymanie zerowej stawki akcyzy na CNG, w którą głównie zaangażowanebyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z Rzeszowa.

— Tekst interpelacji nr 3170 —

Interpelacja nr 3170

do ministra finansów

w sprawie zamiaru wprowadzenia akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) i podniesienia obowiązującej stawki podatku akcyzowego na gaz skroplony (LPG)

Szanowny Panie Ministrze! Według założeń przyjętych przez Unię Europejską w marcu 2007 r. państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia stosownych działań, które spowodują ograniczenie do 2020 r. emisji CO2 o co najmniej 20%. Dotyczy to także opracowania i realizacji odpowiednich przedsięwzięć skutkujących zmniejszeniem ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery przez pojazdy mechaniczne.

Oprócz względów natury ekologicznej, jakimi kierowały się władze unijne, przygotowując założenia, należy zwrócić uwagę na kwestie uciążliwości – szczególnie w warunkach wielkomiejskich – spowodowanych rosnącą emisją spalin samochodowych. Nie bez znaczenia pozostają, przy coraz gwałtowniej rosnących cenach tradycyjnych materiałów pędnych stosowanych w motoryzacji, aspekty ekonomiczne związane z wykorzystywaniem rozwiązań alternatywnych. Takimi paliwami spełniającymi przedstawione wyżej warunki są: skroplona mieszanina propanu i butanu (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG) wykorzystywany najczęściej w pojazdach komunikacji miejskiej.

Rzeszów jest jednym z tych miast, które najwcześniej zaczęły wykorzystywać w komunikacji miejskiej autobusy z silnikami zasilanymi sprężonym gazem ziemnym. Jednakże w perspektywie realizacji zapowiedzi Ministerstwa Finansów, iż od stycznia 2009 r. to ekologiczne paliwo zostanie obłożone podatkiem akcyzowym, powstają poważne zagrożenia dla ambitnych planów władz miasta, aby w najbliższych latach prowadzić sukcesywną wymianę taboru komunikacyjnego na jednostki napędzane CNG. Niepokoić muszą zapowiedzi resortu finansów, według których za kilka miesięcy miałaby zostać wprowadzona na CNG akcyza w wysokości 100 zł do każdej tony wyprodukowanego paliwa, co w efekcie podniosłoby o 10 gr cenę każdego jego sprzedanego kilograma. Podzielając opinie władz Rzeszowa oraz kierownictwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pragnę podkreślić, że planowana akcyza znacząco wpłynie na pogorszenie ekonomicznego aspektu wykorzystywania w komunikacji miejskiej autobusów napędzanych gazem ziemnym. Tym samym nie zgodzę się z argumentacją przedstawicieli ministerstwa, którzy opinii publicznej przedstawiają odmienne stanowisko.

Opisany wyżej problem dotyczy także Przemyśla, którego samorząd również zainwestował poważne środki finansowe na wymianę bazy autobusowej na jednostki z napędem ekologicznym.

Obserwowane od pewnego czasu pozytywne tendencje w komunikacji związane z rosnącym wykorzystywaniem paliw ekologicznych, a więc wspomnianego gazu ziemnego oraz autogazu (na który Ministerstwo Finansów chce podnieść akcyzę o ok. 30 gr na litrze), mogą z powodu bardzo wąskich przesłanek, jakimi kierował się resort, ulec poważnemu zahamowaniu. Tym bardziej że będzie się to działo wbrew trendom, jakie mają obecnie miejsce w krajach członkowskich Unii. Przykładem niech będzie polityka prowadzona przez władze niemieckie, które na kolejne lata sprolongowały obowiązującą ulgę dla użytkowników pojazdów napędzanych jednostkami silnikowymi zasilanymi paliwami ekologicznymi, rozszerzając ją na eksploatatorów samochodów prywatnych.

Panie Ministrze, proszę o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:

– Jakie były główne przesłanki, które legły u podstaw zamierzeń Ministerstwa Finansów wprowadzenia akcyzy na sprężony gaz ziemny oraz podniesienia podatku akcyzowego na skroplony gaz LPG?

– Czy w świetle zaleceń zawartych w protokole z Kioto polski rząd, zamiast podnosić obciążenia fiskalne na paliwa ekologiczne, wzorem innych państw nie powinien wprowadzać zachęt finansowych, które skłoniłyby użytkowników pojazdów mechanicznych do wykorzystywania w swoich środkach transportu gazu CNG lub ciekłego LPG?

– Dlaczego Ministerstwo Finansów w pracach nad nowelizacją ustawy nie uwzględniło opinii kierowanych do resortu przez jednostki samorządu terytorialnego, które zainwestowały znaczne środki finansowe w proekologiczne rozwiązania w komunikację miejską na swoim terenie?

Z poważaniem

Poseł Jan Bury s. Antoniego

Przeworsk, dnia 28 kwietnia 2008 r.

— Tekst odpowiedzi Ministerstwa Finansów —

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 3170

w sprawie zamiaru wprowadzenia akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) i podniesienia obowiązującej stawki podatku akcyzowego na gaz skroplony LPG

Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 20 maja 2008 r., znak: SPS-023-3170/08, przy którym przesłana została interpelacja pana posła Jana Burego s. Antoniego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zamiaru wprowadzenia akcyzy na gaz ziemny (CNG) i podniesienia obowiązującej stawki podatku akcyzowego na gaz skroplony (LPG), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Minister finansów, realizując politykę w zakresie podatku akcyzowego, poza zabezpieczeniem przewidzianych w ustawie budżetowej wpływów z tytułu akcyzy, bierze pod uwagę także inne czynniki, w tym wynikające z akcesji Polski do Unii Europejskiej, jak również notowania cen paliw silnikowych na rynkach międzynarodowych.

Przepisy wspólnotowe wynikające z dyrektywy 2003/96/WE oraz dyrektywy 2004/74/WE zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE przewidują minimalny poziom opodatkowania dla gazu ziemnego zużywanego do celów napędowych w wysokości 2,6 EUR/GJ wartości energetycznej brutto, co odpowiada ok. 125 EUR/1000 kg gazu ziemnego, zarówno w stanie gazowym, jak i skroplonym, dopuszczając także możliwość stosowania przez niektóre państwa członkowskie czasowych zwolnień i obniżek poziomu opodatkowania w odniesieniu do wyrobów energetycznych i energii elektrycznej.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o podatku akcyzowym, który został skierowany pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

Wychodząc z założenia opodatkowania akcyzą wszystkich paliw silnikowych w projekcie ustawy o podatku akcyzowym zaproponowano obłożenie tym podatkiem gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901, w stanie gazowym, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, w tym także sprężonego gazu ziemnego (CNG). Nie można zgodzić się z tezą pana posła Jana Burego, iż w pracach nad ustawą pominięto opinie jednostek samorządowych zaangażowanych w realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem CNG w komunikacji miejskiej. Wcześniejsze propozycje zmian ustawowych przewidywały bowiem znacznie wyższy wzrost akcyzy na CNG.

Należy dodać, iż na rynku paliw do napędu pojazdów panuje konkurencja, bowiem konsument ma wybór pomiędzy benzyną, LPG, olejem napędowym i CNG. Aby nie zahamować inicjatyw gospodarczych związanych z coraz powszechniejszym użyciem CNG, jako tańszej i ekologicznej alternatywy dla paliw pochodzenia naftowego, obecny projekt przewiduje opodatkowanie CNG w minimalnej wysokości 100 zł/1000 kg, co może spowodować wzrost ceny detalicznej tego paliwa o 7 gr na 1 Nm3, tj. o ok. 5%. Tymczasem alternatywny wobec CNG olej napędowy jest obecnie opodatkowany znacznie wyższą stawką akcyzy w wysokości 1099 zł/1000 l lub 1048 zł/1000 l, w zależności od zawartości siarki. Przykładowo, roczny koszt eksploatacji autobusu komunikacji miejskiej, przy założeniu przebiegu 70 tys. km i zużyciu paliwa w wysokości 50 Nm3/100 km, wzrośnie o 2450 zł. Zaproponowana stawka akcyzy na CNG nie powinna mieć zatem większego wpływu na planowane inwestycje związane z tworzeniem lub rozbudową dotychczasowej infrastruktury, jak i rozwojem flot zasilanych tym ekologicznym paliwem, zważywszy, że koszt autobusu zasilanego gazem ziemnym to kwota ponad 1 mln zł. Ponadto utrzymująca się zwyżkowa tendencja cen ropy naftowej powoduje, iż korzystne relacje cenowe między CNG a olejem napędowym nie zmienią się.

Należy w tym miejscu przypomnieć, iż ulgi i zwolnienia w akcyzie nie wyczerpują wszystkich możliwości promowania określonych działań proekologicznych. Funkcjonujące pozapodatkowe mechanizmy wspierania inicjatyw zmierzających do szerszego zastosowania gazu ziemnego do celów napędowych pozwalają już teraz na realizację projektów w tym zakresie. Dostępne w chwili obecnej środki finansowania projektów pochodzą z instytucji oraz funduszy krajowych i unijnych, np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zasadach określonych przepisami o ochronie środowiska. Zgodnie z art. 406 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150) środki gminnych i powiatowych funduszy przeznacza się m.in. na wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz wspieranie ekologicznych form transportu.

Kolejna z propozycji ww. projektu ustawy dotyczy zmiany stawki akcyzy na gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 oraz gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901, skroplone, przeznaczone do napędu silników spalinowych m.in. LPG. Gaz skroplony do napędu pojazdów samochodowych (LPG), traktowany jako substytut benzyn silnikowych, uznawany jest za mniejsze zagrożenie dla środowiska ze względu na niższe wskaźniki emisji szkodliwych produktów spalania w porównaniu z paliwami benzynowymi. Dlatego też, ze względów ekologicznych, stosowane rozwiązania systemowe odróżniają tego rodzaju paliwo od innych, mniej przyjaznych dla środowiska, co znajduje wyraz m.in. w relatywnie niższym opodatkowaniu autogazu podatkiem akcyzowym. Projekt ustawy o podatku akcyzowym co do zasady utrzymuje preferencyjne opodatkowanie LPG w stosunku do benzyny.

Aktualnie obowiązująca stawka podatku akcyzowego na gaz skroplony służący do napędu pojazdów samochodowych, która wynosi 695 zł/1000 kg, jest znacznie niższa od stawek akcyzy dla tradycyjnych paliw silnikowych. Zaproponowana w projekcie ustawy o podatku akcyzowym wyższa od obecnej stawka akcyzy ma na celu ustalanie właściwych relacji w opodatkowaniu benzyny i gazu skroplonego (LPG) służących do napędu pojazdów samochodowych. Przewiduje się, że dochody budżetu państwa z tytułu planowanej podwyżki akcyzy na LPG wzrosną o ok. 700 mln.

Projekt przewiduje wzrost akcyzy na LPG do poziomu 1100 zł/1000 kg gotowego wyrobu, tj. do wysokości 618 zł/1000 l. Zatem stawka ta zachowa swój proekologiczny charakter, będzie bowiem i tak odczuwalnie niższa od stawki akcyzy dla benzyny bezołowiowej, wynoszącej obecnie 1565 zł/1000 l. Można oszacować, iż ewentualny wzrost stawki akcyzy na tzw. autogaz wyniesie 23 gr na 1 litrze tego paliwa, zaś łącznie z podatkiem VAT ok. 28 gr na litrze.

Przewiduje się, iż podwyżka cen autogazu z tego tytułu, przy prognozowanym dalszym wzroście cen benzyn silnikowych, nie powinna mieć istotnego wpływu na ilość montowanych instalacji gazowych w samochodach, bowiem pomimo stosunkowo niewielkiego zmniejszenia konkurencyjności tego paliwa zostanie utrzymana znacząca różnica w bieżących kosztach eksploatacji samochodu na korzyść autogazu.

Należy podkreślić, iż ponad 80% zużycia gazu płynnego w Polsce zaspokaja import tego produktu, głównie ze Wschodu. Polscy producenci (PKN Orlen SA, Grupa Lotos SA oraz PGNiG SA) posiadają jedynie kilkunastoprocentowy udział w tym rynku. Stąd też poziom cen gazu płynnego do celów napędowych jest w znacznej mierze wypadkową sytuacji na rynkach światowych.

Wyrażam przekonanie, że udzielona odpowiedź satysfakcjonuje pana posła Jana Burego.

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

Warszawa, dnia 11 czerwca 2008 r.

Źródło:
  • sejm.gov.pl