POLITYKA | PIS – Interpelacja w sprawie wysokości stawki podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny CNG

Kolejna akcja polityka partii Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Lech Sprawka w marcu 2010 roku przesłał zapytania do Ministra Finansów w sprawie wysokości podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny (CNG) wykorzystywane do zasilania pojazdów. W odpowiedzi MF przesłało informację, że obniżenie stawki podatku akcyzowe do poziomu 0% będzie obowiązywać do końca października 2013 roku. Artykuł zawiera treść interpelacji poselskiej, odpowiedź Ministerstwa Finansów oraz artykuł na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej.

— Interpelacja nr 15106 —

do ministra finansów

w sprawie wysokości stawki podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny CNG

Polski rynek sprężonego gazu ziemnego CNG rozwija się bardzo powoli i wciąż jest bardzo mały. Według danych z 2008 r. w Polsce napędzanych tym paliwem jeździło ok. 1700 samochodów, z czego ok. 800 to pojazdy prywatne. Resztę stanowiły autobusy komunikacji miejskiej. Wszystkie te pojazdy mogą być tankowane w 31 stacjach tankowania zlokalizowanych na terenie całego kraju, z czego 30 należy do PGNiG, a jedna jest w prywatnych rękach. Powstawanie kolejnych stacji jest mało prawdopodobne, z uwagi na bardzo małe zainteresowanie tym paliwem, a duże koszty budowania stacji.

Klient, mając dostęp do stacji LPG i CNG, w większości przypadków wybierze LPG. Spowodowane jest to m.in. tym, że dla niezorientowanego użytkownika LPG może wydawać się tańsze, choć sytuacja się zmienia, jak porównamy dystans, jaki można pokonać, tankując jedno i drugie paliwo za tę samą kwotę. Korzystniej w tym świetle wypada CNG. Cena jednego litra tego paliwa wynosi w chwili obecnej 2,10 zł, czyli znacznie mniej niż oleju napędowego i tylko trochę więcej niż LPG. Oprócz walorów ekonomicznych sprężony gaz ziemny posiada jeszcze walor natury ekologicznej. CNG jest jednym z czystszych gazów i nie przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla na etapie produkcji.

Innym ważnym czynnikiem ograniczającym rozwój tego rodzaju paliwa jest niepewna sytuacja dotycząca wysokości stawki akcyzowej na to paliwo. Do 2007 r. stawka ta była zerowa. W czasie nowelizacji ustawy w 2008 r. na CNG została nałożona akcyza w wysokości 695 zł za tonę. Ten krok wzbudził wiele protestów, co spowodowało, że resort finansów zgodził się na rozwiązanie polegające na pozostawieniu w ustawie zapisu o wysokości stawki podatkowej na to paliwo, ale również na zawieszeniu jej poboru na 5 lat. Taki półśrodek spowodował zatrzymanie rozwoju tego rynku paliw. Ponieważ żaden inwestor nie będzie inwestował w tak niestabilną strefę gospodarki.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy w najbliższym czasie zamierza Pan podjąć decyzję dotyczącą określenia wysokości stawki podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny?

2. Jaką stawkę podatku zamierza Pan przedstawić: zerową, czy określoną w ustawie?

Określenie stanowiska rządu dotyczącego stawki podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny na pewno przyczyni się do ustabilizowania tego sektora oraz ułatwi przedsiębiorcom podjęcie decyzji na temat inwestycji w ten rynek paliw.

Z poważaniem

Poseł Lech Sprawka

Warszawa, dnia 10 marca 2010 r.

— Odpowiedź Ministerstwa Finansów —

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 15106

w sprawie wysokości stawki podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny CNG

Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 17 marca 2010 r., znak: SPS-023-15106/10, przy którym przesłana została interpelacja pana posła Lecha Sprawki z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wysokości akcyzy dla gazu ziemnego sprężonego (CNG), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, stawka akcyzy na gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 oraz gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901 w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych (w tym CNG) wynosi 11,04 zł/1 gigadżul (GJ).

Wysokość krajowej stawki na CNG wynika bezpośrednio z minimalnego poziomu opodatkowania gazu ziemnego przeznaczonego do napędu silników spalinowych określonego w tabeli A załącznika I dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, który wynosi 2,6 EUR/GJ. Oznacza to, że przy obowiązującym na rok 2010 kursie euro w wysokości 4,2450 PLN/EUR krajowa stawka akcyzy wypełnia jedynie kryterium minimum unijnego.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy do ww. węglowodorów w stanie gazowym przeznaczonych do napędu silników spalinowych do dnia 31 października 2013 r. stosuje się zerową stawkę akcyzy. Zatem gaz ziemny sprężony (CNG) nie jest obecnie w praktyce obciążony podatkiem akcyzowym. Cena detaliczna gazu ziemnego sprężonego (CNG) wynosiła w dniu 22 marca 2010 r. na stacji tankowania w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 2,22 zł/m3.

Zatem biorąc pod uwagę aktualne średnie ceny detaliczne, według notowań Polskiej Izby Paliw Płynnych, oleju napędowego ON – 4,09 zł/l, w tym akcyza -1,048 zł/l, i benzyny silnikowej Pb 95 – 4,50 zł/l, w tym akcyza – 1,565 zł/l, paliwo to jest znacznie bardziej konkurencyjne w stosunku do konwencjonalnych paliw ciekłych.

W najbliższym czasie nie są przewidywane zmiany w opodatkowaniu akcyzą dla gazu ziemnego sprężonego (CNG) przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

Warszawa, dnia 25 marca 2010 r.