POLITYKA | PO – Interpelacja w sprawie implementacji dyrektywy PE i Rady 2009/33/WE

Przeglądając zasoby internetu natknąłem się na interpelację złożoną przez posła Platformy Obywatelskiej – Henryka Siedlaczka. W treści możemy znależć zapytanie odnośnie stawki podatkowej na paliwa gazowe oferowane w Polsce – LPG, CNG i LNG. Jednak nie potrafię ocenić intencji tej interpelacji. Czy chodziło tutaj o wprowadzenie równej stawki akcyzowej dla CNG, LNG i LPG? Czy też o obniżenie stawki dla  LNG do przejściowego poziomu zero, jak to ma miejsce w przypadku CNG? Zapraszam do zapoznania się z interpelacją, odpowiedzią Ministra Finansów oraz artykułem w jednej z gazet na ten temat.

— Tekst interpelacji nr 16519 —

Interpelacja nr 16519

do ministra finansów

w sprawie implementacji dyrektywy PE i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. U.E. L 120/5), zwłaszcza w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). Ustawa ta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a nakłada na LNG w stosunku do CNG stawkę o ok. 33% wyżej akcyzy.

Przy obecnych tendencjach na rynkach europejskich oraz formach wspierania przemysłu ujednolicenie przepisu w zakresie stawki podatku akcyzowego umożliwiłoby łatwiejsze, a zarazem sprawniejsze działanie branży przemysłowej.

Ponieważ dyrektywa określa jedynie minimalne stawki akcyzy, kieruję do Pana Ministra następujące pytanie: Czy nie należałoby zastosować w tym przypadku względem tego samego produktu w różnych stanach skupienia jednej stawki akcyzowej?

Z poważaniem

Poseł Henryk Siedlaczek

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

— Tekst odpowiedzi Ministerstwa Finansów —

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra –

na interpelację nr 16519

w sprawie implementacji dyrektywy PE i Rady 2009/33/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 23 czerwca 2010 r., znak: SPS-023-16519/10, przy którym przesłana została interpelacja pana posła Henryka Siedlaczka z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE, wskazując kryteria związane z czynnikiem energetycznym i oddziaływaniem na środowisko, w tym dotyczące zużycia energii oraz emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, stwarza warunki do promowania i pobudzania rynku ekologicznych i energooszczędnych pojazdów, wpisując się tym samym w realizowaną w Unii Europejskiej politykę ochrony środowiska i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Obowiązujące regulacje prawne z zakresu akcyzy zawierają rozwiązania, które determinują zachowania sprzyjające ochronie środowiska. Pozostając w obszarze ich oddziaływania, możliwe jest dokonanie takich wyborów, które pozwalają na redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, co czyni je bardziej przyjaznymi środowisku. W tym miejscu należy wskazać na realizowaną w Polsce politykę opodatkowania produktów energetycznych, w tym paliw alternatywnych, również gazowych.

Biorąc pod uwagę ekologiczny charakter paliw gazowych (LPG, LNG, CNG), należy stwierdzić, iż pozostają one pod względem obciążeń podatkowych znacznie bardziej konkurencyjne w stosunku do konwencjonalnych paliw ciekłych. W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.), gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 oraz gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901, skroplone, m.in. LNG, przeznaczone do napędu silników spalinowych są opodatkowane akcyzą w wysokości 695 zł/1000 kg, co stanowi ok. 390 zł/1000 l, podczas gdy benzyny silnikowe opodatkowane są stawką akcyzy w wysokości 1565 zł/1000 l, a oleje napędowe 1048 zł/1000 l (przy niemal identycznym zużyciu tych paliw w litrach na 100 km).

Natomiast gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe, w stanie gazowym, m.in. CNG, są objęte stawką akcyzy w wysokości 11,04 zł/1 GJ, tj. ok. 521 zł/1000 kg, co stanowi ok. 391 zł/1000 m3 gazu CNG (przyjmując wartość opałową gazu ziemnego 47,2 GJ za 1000 kg). Wielkość zużycia, do napędu pojazdów samochodowych, LNG, benzyny silnikowej i oleju napędowego w litrach na 100 km jest porównywalna do zużycia CNG w m3 na 100 km.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym dla ww. węglowodorów w stanie gazowym, m.in. CNG, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, do dnia 31 października 2013 r. stosuje się zerową stawkę podatku akcyzowego.

Implementując postanowienia dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej na grunt krajowych regulacji z zakresy akcyzy, zdecydowano się na ww. określony w ustawie o podatku akcyzowym poziom opodatkowania wyrobów energetycznych.

Art. 15 pkt 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE daje fakultatywną możliwość zwolnienia lub obniżenia stawki standardowej dla gazu ziemnego i gazu płynnego, wykorzystywanych jako materiały pędne. W odniesieniu do gazu ziemnego w stanie gazowym skorzystano z tej możliwości.

Aktualnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac związanych ze zmianą opodatkowania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo silnikowe i zrównaniem stawek akcyzy dla gazu ziemnego w stanie gazowym (CNG) i skroplonym (LNG).

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Jacek Kapica

Warszawa, dnia 5 lipca 2010 r.