Biała Księga CNG

Komisja Europejska opublikowała 29 marca 2011r. dokument o charakterze strategicznym, w którym prosi Parlament Europejski i Radę o zatwierdzenie wykazu działań zawartych w „Planie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążącego do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Zawarto w nim zalecenia polityki transportowej dla krajów Unii Europejskiej sięgające 2050r. mające zapewnić postęp gospodarczy w Europie i oszczędną gospodarkę zużycia nośników energii z nowoczesnymi technologiami infrastruktury transportowej, które pozwolą kolejnym pokoleniom na korzystanie ze środowiska naturalnego. Ma być to realizowane bez ograniczeń mobilności transportu.

Dokument ten musi być brany pod uwagę w kształtowaniu polityki transportowej Polski. Tezy w nim zawarte jak i obowiązek ochrony środowiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego pokoleniom Polaków, oraz wsparcie działań obywateli na rzecz jego ochrony, jak zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, nakłada na władze publiczne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 5, Art. 68, oraz Art. 74. Zatem Biała Księga w naszym transporcie krajowym powinna być stosowana, co pozwoli nam na pozyskanie funduszy z UE.

Dokument opracowany przez Komisję ma charakter ogólny. Podkreśla jednak, że konieczna jest współpraca państw członkowskich, aby umożliwić transport na obszarze wspólnoty na ekologicznych paliwach. Dlatego należy powołać grupę ekspertów, którzy opracują korytarze towarowe dla zrównoważonych sieci transportowych.

Echo CNG

Projekt nie wymienia sprężonego gazu ziemnego CNG z nazwy. Jednak inicjatywy realizowane dla CNG idealnie się w niego wpisują; międzynarodowy projekt NGV EUROPE dla 15 miast z UE, w których przy wsparciu funduszy unijnych wprowadzano CNG do napędu pojazdów, czy projekt Blue Corridor nad którym pracowała Komisja United Nations Economic Commission for Europe. Początkowo wytyczono dla transportu ciężkiego napędzanego CNG trzy korytarze pilotażowe: Moskwa-Mińsk-Warszawa-Berlin, Berlin-Rzym, Helsinki-ST.Petersburg-Moskwa. Przewidziano korzyści poprawy warunków zdrowotnych okolicznej ludności i stworzenie nowych miejsc pracy. Aby te cele osiągnęli Polacy musimy uczestniczyć w tego typu projektach. Nie możemy dopuścić, aby nasz kraj stanowił wyrwę w komunikacji globalnej Europy, gdy Komisja zabiega o stworzenie jednolitego systemu transportowego. Proponuje realizację transportu drogowego za pomocą miejskich samochodów ciężarowych ze szczególnym wskazaniem na niskoemisyjne pojazdy. Zwraca uwagę, że przewóz towarów transportem drogowym powinien być realizowany do 300km, a na większe odległości koleją, lub korytarzami wodnymi. Komisja zakłada osiągnięcie 30% realizacji tego planu do 2030r., aby już w 2050r. wykonywano w ten sposób połowę przewozów. Dla tak określonych wymogów transportu miejskiego znika bariera stawiana w Polsce pojazdom CNG, którym wytykano nieco mniejszy zasięg od samochodów zasilanych paliwami konwencjonalnymi.

Komisja zwróciła szczególną uwagę na pilną konieczność zastąpienia pojazdów zanieczyszczających środowisko i opracowanie strategii zamówień publicznych gwarantującej szybkie wprowadzenie nowych technologii w zakresie ekologicznych, bezpiecznych i cichych pojazdów we wszystkich rodzajach transportu lądowego, morskiego i powietrznego.

Te wymogi pozwala spełnić CNG, gdyż pojazdy nim zasilane nie emitują cząstek sadzy. Znacznej redukcji ulega emisja cząstek stałych, NOx, CO, CO2. Brak jest emisji paliwa ze zbiornika podczas postoju, a silniki zasilane tym paliwem generują mniej hałasu o co zabiega raport. Dokument kładzie nacisk na stosowanie paliw alternatywnych, zachęcając do inwestycji w nie i budowę niezbędnej infrastruktury. Takie działania podejmowano dotychczas w Polsce bezskutecznie. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o zmianie niektórych innych ustaw druk Nr. 902, złożony 6 czerwca 2002 nie doczekał się realizacji. Postulowano w nim o „wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie przez władze lokalne na swoim terenie zachęt do stosowania lub obowiązku stosowania alternatywnych w stosunku do benzyny i oleju napędowego paliw napędzających pojazdy silnikowe, wprowadzenie zachęt finansowych w postaci zwolnień podatkowych promujących stosowanie gazu ziemnego do napędu pojazdów silnikowych”. W korespondencji skierowanej do Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego w dn. 22 sierpnia 2002r. w tej sprawie czytamy, że „Bezpośrednie uchwalenie ustawy i wejście jej w życie nie spowoduje znaczących obciążeń budżetowych. Wprowadzenie preferencji podatkowych dla użytkowników pojazdów wykorzystujących gaz ziemny w transporcie drogowym zaowocuje pozytywnymi działaniami takimi jak; zwiększy się opłacalność ekonomiczną podmiotów komunikacji miejskiej i transportu drogowego co będzie przejawiać się zwiększonymi wpływami do budżetu podatku od osób prawnych jak również prowadzonymi przez nich inwestycjami. Należy także wskazać na inne aspekty pośrednio ekonomiczne jak: zmniejszenie emisji szkodliwych spalin, likwidujące deficyt tlenu w dużych aglomeracjach miejskich, zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprawiające ekonomikę miejską przedsiębiorstw komunikacyjnych, itp.”

Komisja Europejska zwróciła uwagę, że konieczne są stałe i długofalowe zachęty dla inwestorów i użytkowników wraz z rozwiązaniami systemowymi w zakresie zmniejszenia opłat drogowych dla ekologicznych pojazdów. O takie działania zabiegała Partia Polityczna Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej kierując postulat 9 grudnia 2004r do Prezydenta m.st. Warszawy, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Rozwoju Regionalnego, itp. „o wprowadzenie w miastach województwa mazowieckiego przepisów popularyzujących pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi, a w szczególności sprężonym gazem ziemnym CNG, biopaliwami, oraz wodorem w postaci zaniechania opłaty parkingowej w centrach miast województwa mazowieckiego od takich pojazdów i umożliwienie tym pojazdom korzystanie z pasa (odcinków dróg) wyznaczonych tylko dla autobusów.” W odpowiedzi Urząd popierający i promujący wszelkie działania przyczyniające się do zmniejszenia uciążliwości ruchu pojazdów dla środowiska naturalnego w osobie Wojewody Mazowieckiego stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia stosownych przepisów.

CNG się nie poddaje

O zmiany w polskim prawie w zakresie CNG i jego popularyzację na naszym rynku od 2007r. zabiega Forum Użytkowników Pojazdów Zasilanych Sprężonym Gazem Ziemnym (cng.auto.pl). Jako grupa entuzjastów wykorzystania gazu ziemnego do napędu pojazdów zrzesza właścicieli takich pojazdów, przez których jest postrzegane jako bank szybkiej i rzeczywistej informacji o CNG. Korzystają z niego obecni użytkownicy tego paliwa, prywatni właściciele NGV i przewoźnicy. Odwiedzają witrynę coraz częściej politycy. Forum monitorując rynek CNG bierze udział w najważniejszych wydarzeniach związanych z transportem. W dniu 2 marca 2011r. uczestniczyło na Politechnice Warszawskiej w konferencji naukowo-technicznej „Miasto i Transport 2011 – Nowoczesna komunikacja autobusowa” poprzedzonej konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowej polityki ekologicznej m.st. Warszawy, do której złożyło propozycje.

Prezentowało rozwiązania ekologicznego transportu na Targach Poznańskich Poleko 2010, które odbyły się 23-26 listopada 2010r. W dniu 22 kwietnia 2010r. w siedzibie Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej uczestniczyło w spotkaniu roboczym organizacji pożytku publicznego, mających na celu promowanie wykorzystania gazu ziemnego w postaci CNG, biometanu, oraz LNG do napędu samochodów w ramach projektu GasHighWay, w którym bierze udział Państwowy Instytut Motoryzacji. Obecni byli również uczestnicy Instytutu Transportu Samochodowego działający w ramach projektu europejskiego Baltic Biogas Bus mającego wypromować wykorzystanie biogazu do zasilania autobusów miejskich.

Podczas VII Supertestu Ekonomii zorganizowanego przez Stowarzyszenie Auto Klubu Dziennikarzy Polskich, który odbył się 26 czerwca 2010r. wystawiło 7 pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym dzięki wsparciu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa udowadniając ekologiczną i ekonomiczną przewagę tych samochodów nad pojazdami zasilanymi benzyną i olejem napędowym. Pojazdy CNG zajęły czołowe pozycje w kilku klasyfikacjach; Iveco eco Daily 50C 14G za koszt przewiezienia 1m3 ładunku na 100km wynoszący 1.44zł i koszt przewiezienia 1t ładunku na tym samym dystansie uzyskany za kwotę 13.14zł, autobus Tedom C12G za osiągnięcie kosztu przewiezienia 1 pasażera na 100km za 87gr. i wreszcie Opel Zafira A 1.6 CNG kierowany przez pana Andrzeja Bagniewskiego, który uzyskał koszt przejechania 100 km za kwotę 10.39zł.
11 czerwca odbędzie się w ramach kampanii społecznej Akademii Ekojazdy wdrażanej przez Centrum Informacji o Środowisku – UNEP/GRID Warszawa w Parku Agrykola kolejna edycja – VIII Supertest Ekonomii do którego Portal CNG.AUTO.PL po raz kolejny wystawia do wyścigu pojazdy wyposażone fabrycznie w zasilanie CNG. Tradycyjnie sponsorem generalnym promującym gaz ziemny jako paliwo transportowe jest PGNiG S.A. Grupę parterów tworzą dostawcy pojazdów; Iveco Polska, Mercedes-Benz Polska, Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz w Poznaniu – STS Centrum Dystrybucji Samochodów, Volkswagen Krotoski-Cichy, oraz producent butli technicznych Vitkovice-Milmet. Kierowcy w tym roku będą walczyć o tytuł najbardziej oszczędnego kierowcy roku na trasie ok. 300km Warszawa – Radom – Puławy – Warszawa.
Entuzjaści CNG patronują w Polsce wielu tego typu przedsięwzięciom. Dzięki uprzejmości organizatorów, zyskują możliwość wystawiania stanowisk promujących wykorzystanie paliw alternatywnych. Rozpowszechniają wiedzę na temat CNG i bliźniaczego biogazu, który powstaje w procesie fermentacji odpadów organicznych, z którym radzą sobie silniki pojazdów napędzanych CNG mimo jego mniejszej kaloryczności. Biogaz odróżnia od gazu ziemnego oprócz metod powstawania przede wszystkim mniejsza zawartość metanu będącego głównym składnikiem obu gazów. Dlatego wiele projektów wsparcia CNG obejmuje również i biogaz. Komisja Europejska w raporcie wnosi o wykonywanie takich działań jakie prowadzi Forum i zaleca realizowanie ich pod zwierzchnictwem rządów poszczególnych państw w ramach zjednoczonej Europy.

Podsumowanie

Nasze członkowstwo w Unii zobowiązuje do realizacji spójnej polityki transportowej. Znamy wytyczony cel i jak się go realizuje poza naszymi granicami. Dotrzymajmy Europie tempa gospodarczego. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zachęt dla państw członkowskich, które uruchomią projekty pilotażowe służące realizacji tych zamierzeń poprzez pracę w międzynarodowych organizacjach takich jak EKG ONZ i zacieśnienie dialogu w sprawie transportu. W Polsce stosujemy już Regulaminem Nr. 110 EKG ONZ opublikowany w Dzienniku Unii Europejskiej Seria L Nr 72 z dn. 14 marca 2008r. jako „porozumienie przyjęcia jednolitych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane i/lub użyte w pojazdach kołowych oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych przepisów. I. jednolite przepisy dotyczące homologacji: Specjalnych elementów składowych pojazdów samochodowych wykorzystujących sprężony gaz naturalny (CNG) do napędu. II. Pojazdów w zakresie instalacji specjalnych elementów składowych typu homologowanego do wykorzystania sprężonego gazu naturalnego (CNG) do napędu.”

Zjednoczmy działania Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki, które zajęło się strategią rozwoju rynku CNG w Polsce gdzie w dn. 15 grudnia 2010r odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego z wnioskowanymi przez UE przepisami dotyczącymi infrastruktury tankowania ekologicznych pojazdów, które zakładają poprawę konkurencyjność transportu, oraz osiągnięcie 60% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze środków transportu do 2050r. w porównaniu z poziomem z 1990r. Realizację takich działań w Polsce zapewnią środki zagwarantowane w krajowym budżecie i pozyskane z funduszy UE skorelowane z celami polityki transportowej. Jeżeli nie dopilnujemy, aby wydawane środki na transport zabezpieczały potrzeby zachowania środowiska jak zapewnimy spełnienie zapisów pakietu klimatyczno-energetycznego? Od czasu wydania w 2011r. Białej Księgi w dziedzinie transportu Europie udało się dużo osiągnąć. Seryjnie produkowane są na CNG; motorynki, gokarty, kosiarki ogrodowe, promy, poduszkowce, lokomotywy, ratraki, kutry rybackie, motorówki, statki wycieczkowe i transportowce, samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, śmieciarki, wozy policyjne, pojazdy specjalistyczne, komunalne, oczyszczania tafli lodowiska i wiele innych. A w Polsce…

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , , ,