Co może dać CNG dzisiaj

Co może dać CNG dzisiaj

CNG (sprężony gaz ziemny) jako paliwo samochodowe pozwoli Polsce na:
– Zwiększenie udziału gazu ziemnego w bilansie energetycznym państwa (zalecenia UE).
– Odbiór gazu z planowanej budowy Terminala LNG.
– Rozwój przemysłu stoczniowego poprzez budowę tankowców do transportu gazu ziemnego w postaci CNG.
– Ograniczenie emisji zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy; komunikacja publiczna, służby porządkowe, transport prywatny, itp. (zalecenia UE).
– Ograniczenie hałasu emitowanego przez pojazdy gdyż silniki zasilane tym paliwem pracują ciszej o kilka decybeli. (zalecenia UE).
– Polepszenie warunków pracy kierowców komunikacji publicznej i służb komunalnych. Silnik ciszej pracuje i nie wprowadza pojazdu w drgania.
– Obsługa pojazdów tranzytowych na paliwie ekologicznym zamiast benzyny.
– Większe bezpieczeństwo służb mundurowych (przestrzelony zbiornik CNG, lub umieszczony w otwartym ogniu nie wybucha).
– Zapewnienie ekologicznego paliwa podczas Euro 2012 wzorem Pekinu, Atlanty, itp. miast które organizowały wielkiej rangi wydarzenia sportowe dbając o czystość powietrza w mieście.
– Wykorzystanie środków finansowych z Funduszu Spójności, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, itp.
– Zmniejszenie ruchu kołowego na terenie aglomeracji miejskiej (dostawy paliwa do stacji tankowania wykonywane są siecią podziemnych gazociągów)
– Zwiększenie oferty pojazdów ekologicznych w Polsce przez dealerów samochodów stosujących paliwa alternatywne.
– Zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach (z braku infrastruktury sieci stacji tankowania CNG jeden pojazd osobowy generuje ponad 200 kg odpadu złomu ze zdemontowanej instalacji paliwowej)
– Możliwość wykorzystania gazu wysypiskowego jako ekologicznego paliwa napędowego pojazdów przy jednoczesnym ograniczeniu emisji metanu do atmosfery.
– Tworzenie lokalnych magazynów gazu
– Aktywne uczestnictwo w projekcie „Błękitnego korytarza” przejazdu transportu ciężkiego przez Europę z południa na północ, oraz ze wschodu na zachód. Komisja United Nations Economic Commission for Europe pracuje nad projektem Blue Corridor opracowanym w 2000 roku przez pozarządową fundację Vernadsky Ecological Foundation z Moskwy, która w opracowaniu wytycza korytarze dla transportu ciężkiego zasilanego CNG z uwagi na korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Początkowo wytyczono trzy korytarze pilotażowe: Moskwa-Mińsk-Warszawa-Berlin, Berlin-Rzym, Helsinki-ST.Petersburg-Moskwa. Przewidywane korzyści to poprawa warunków zdrowotnych ludności zamieszkującej wzdłuż korytarzy i stworzenie nowych miejsc pracy.
– Uczestnictwo w programach unijnych (program międzynarodowy NGV EUROPE dla 15 miast z Unii Europejskiej, w których przy wsparciu funduszy unijnych wprowadza się CNG do napędu pojazdów).
– Umożliwienie ruchu kołowego w strefach ciszy i objętych zakazem takiego ruchu (sanatoria, miejscowości uzdrowiskowe).
– Zalecanie użytkowania pojazdów zasilanych CNG w centrach miast.
– Możliwość zmniejszenia zapasów paliw płynnych w zależności od rozbudowy flot zasilanych CNG.
– Dostęp do paliwa alternatywnego w aglomeracjach miejskich powyżej 200 tys. mieszkańców gdzie wstrzymanie dostaw paliw ropopochodnych grozi; epidemią, chaosem komunikacyjnym, brakiem możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym i ratowania ludzkiego życia, oraz itp. (zalecenia UE).
– Wprowadzenie konkurencji na rynku paliw silnikowych, alternatywnych.
– Realizacja zapisów Ustawy Zasadniczej; Obowiązek ochrony środowiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego pokoleniom Polaków, oraz wsparcie działań obywateli na rzecz jego ochrony, a także zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, nakłada na władze publiczne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 5, Art. 68, oraz Art. 74. Wszystkie te działania mają charakter powszechny i wszyscy jesteśmy do nich zobowiązani zgodnie z Art. 86. Zaniechanie obowiązku dbałości o stan środowiska uzasadnia w Art. 31 ustawowe ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw.
– Zmniejszenie emisji paliwa do atmosfery podczas jazdy, postoju i tankowania (CNG wymaga utrzymania nadciśnienia w instalacji i zbiorniku paliwa pojazdu)
– Wypełnienie zapisów działań z Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta, który wynika z tezy Zrównoważonego Rozwoju Kraju przyjętego w listopadzie 1999 roku przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na lata 2000-2015 w sprawie finansowania rozwoju regionalnego opartego na współpracy samorządów i zainteresowanych resortów administracji.
– Powód do wymiany starego taboru środków transportu.
– Wsparcie krajowych producentów autobusów zasilanych CNG; Jelcz, Solaris.
– Wsparcie produkcji pojazdów z instalacją CNG wykonywanej w Polsce; Fiat, Volkswagen, Volvo, MAN.
– Polepszenie warunków życia mieszkańców w pobliżu dróg krajowych i centrach miast (zmniejszenie zadymienia, hałasu, ruchu, emisji produktów spalania, itp.)
Oszczędności w budżecie państwa;
– Dodatkowe miejsca pracy (zmniejszenie bezrobocia)
– Odciążenie dróg publicznych z ciężkiego transportu (dostawy paliwa do stacji tankowania wykonywane są siecią podziemnych gazociągów)
– Mniejsze koszty remontu elewacji budynków, zwiększenie ochrony zabytkowej infrastruktury (brak sadzy powstałej w trakcie spalania gazu ziemnego w silniku pojazdu wydłuży czas pomiędzy kolejnymi malowaniami ściany budynku)
– Tańszy transport osób i towarów (cena gazu ziemnego nie jest zależna od ceny ropy naftowej, UE umożliwia wyznaczenie zerowej stawki podatku akcyzowego na to paliwo)
– Rozwój przemysłu

O tym jak jesteśmy opóźnieni w stosowaniu tego paliwa niech świadectwo wystawi poniższa lista kilku rodzajów pojazdów, które dostępne są poza Polską w ofercie fabrycznej światowych producentów, dla których jest to Biznes przez duże B :
samochody osobowe,
samochody ciężarowe,
półciężarówki,
autobusy,
motorynki,
motocykle,
gokarty,
kosiarki ogrodowe,
promy,
statki towarowe,
statki wycieczkowe,
kutry rybackie,
poduszkowce,
lokomotywy,
samoloty,
śmigłowce,
ratraki,
śmieciarki,
wozy policyjne,
pojazdy specjalistyczne; oczyszczania tafli lodowiska,
i wiele innych.