W Warszawie rozmawiano o szczegółach dyrektywy KE ws. paliw alternatywnych (CNG i LNG)

Spotkanie w biurze Komisji Europejskiej zgromadziło ok. 30 osób z branży motoryzacyjnej
Fot. Spotkanie w biurze Komisji Europejskiej zgromadziło ok. 30 osób z branży motoryzacyjnej

W poniedziałek, 22 kwietnia 2013 roku, w warszawskim przedstawicielstwie KE odbyła się konferencja nt. strategii zwiększenia liczby stacji paliw alternatywnych w UE. Niewykluczone, że dyrektywa UE ws. zwiększenia liczby stacji paliw alternatywnych będzie gotowa jeszcze w tym roku – ocenia przedstawiciel dyrekcji generalnej ds. transportu KE Jose Fernandez Garcia. W tym przypadku przepisy zaczęłyby obowiązywać w 2015 roku. Podczas spotkania zostały ujawnione kolejne szczegóły na temat rozmieszczenia stacji tankowania metanem – CNG (transport drogowy) i LNG (transport drogowy i morski).

Pan Jose Fernandez Garcia szczegółowo przedstawił założenia programu 'Czysta energia dla transportu'
Fot. Pan Jose Fernandez Garcia szczegółowo przedstawił założenia programu 'Czysta energia dla transportu

Pod koniec stycznia Komisja przyjęła tzw. pakiet „Czysta energia dla transportu”. Ma on poprawić m.in. konkurencyjność UE na światowym rynku paliw alternatywnych oraz zwiększyć liczbę instalacji zaopatrujących pojazdy w te paliwa do 2020 roku. Pakiet składa się m.in. z projektu dyrektywy dotyczącej infrastruktury i norm technicznych oraz planu działania szerszego zastosowania skroplonego gazu ziemnego w żegludze (transport morski).

KE jako główne paliwa alternatywne zaproponowała: gaz ziemny skroplony (LNG) i sprężony (CNG), energię elektryczną, wodór, biopaliwa oraz płynny gaz ropopochodny (LPG).

Jose Fernandez Garcia poinformował, że prace nad strategią już się rozpoczęły i są prowadzone m.in. w Parlamencie Europejskim oraz Komitecie Regionów. – Jest to jeden z priorytetów prezydencji irlandzkiej. Myślę, że w lipcu tego roku taka dyrektywa mogłaby być gotowa, a przepisy w państwach członkowskich zacząć obowiązywać w 2015 roku – ocenił przedstawiciel KE. – Mimo, że zakładamy perspektywę 2020 roku, to wcale nie mamy, aż tak dużo czasu – dodał.

Garcia wyjaśnił, że państwa członkowskie miałyby określić własne przepisy wprowadzające takie rozwiązania.

Dodał, że dyrektywa nakazywałaby stworzenie minimalnego poziomu infrastruktury. – Te cele są wyważone, tak aby obywatele UE mogli poruszać się za pomocą pojazdów na paliwa alternatywne nie tylko po swoim państwie, ale i także między krajami członkowskimi – powiedział Garcia.

Za priorytetowy cel uznano stworzenie infrastruktury służącej do tankowania pojazdów zasilanych metanem.

Stacje CNG

Film. Volkswagen Eco Up! zasilany sprężonym gazem ziemnym
Źródło: Portal cng.auto.pl

Stacje tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) mają być rozmieszczone maksymalnie w odległościach co 150 kilometrów. Równomierna sieć takich obiektów ma zapewnić zainteresowanym osobom tankowanie pojazdu. Na razie brak dalszych szczegółów co do specyfikacji technicznej i dostępności obiektów, jednak w przestawionych kalkulacjach Komisji Europejskiej założono koszt jednej stacji na poziomie 250.000 euro (ok. 1.025.000 PLN). W realiach rynkowych taka kwota pozwala na zakup stacji CNG z dwoma końcówkami tankowania, magazynem gazu oraz kompresorem o wydajności ok. 100 m3/h. Według szacunków Komisji do istniejącej sieci stacji CNG w Polsce należy wybudować 51 dodatkowych obiektów za ok. 13 mln euro (53,3 mln PLN).

LNG w transporcie drogowym

Ciągnik siodłowy Iveco Stralis na skroplony gaz ziemny (LNG)
Fot. Ciągnik siodłowy Iveco Stralis na skroplony gaz ziemny (LNG)

Nowa infrastruktura ma zapewnić tankowanie pojazdów ciężarowych na głównych trasach tranzytowych Unii Europejskiej (tzw. trasy Core TEN-T), stacje mają być rozmieszczone maksymalnie co 400 kilometrów, a stacja ma być położona bezpośrednio przy trasie. Według szacunków Komisji Europejskiej, w Polsce ma powstać 15 stacji LNG dla transportu drogowego za ok. 6 mln euro (ok. 24,6 mln PLN). Na razie nie ma decyzji co do kryterium rozmieszczenia stacji co 400 kilometrów, gdyż wskaźnik ten może być interpretowany zarówno z poziomu państwa, jak i długości całej trasy TEN-T.

LNG w transporcie morskim

Prom morski zasilany skroplonym gazem ziemnym (LNG)
Fot. Prom morski zasilany skroplonym gazem ziemnym (LNG)

Komisja określiła także minimalne liczby stacji LNG dla statków morskich oraz śródlądowych. W naszym kraju pierwotnie miałoby powstać dwa obiekty do zaopatrywania statków morskich (bunkrowania) w LNG. Łączny koszt według wstępnych szacunków to ok. 30 mln euro (ok. 123 mln PLN). Okazuje się, że może być problem z podwójnym przeznaczeniem takich obiektów (np. do bunkrowania statków i tankowania ciężarówek), gdyż możliwe jest wyposażanie portów w mobilne stacje tankowania LNG tylko do tankowania jednostek pływających.

Stacje tankowania wodorem

Stacja tankowania wodorem marki Shell
Fot. Stacja tankowania wodorem marki Shell

Dokumenty Komisji Europejskiej określają także minimalna liczbę stacji wodorowych wzdłuż głównych Sieci Transeuropejskich. Jednak plany te dotyczą wyłącznie państw, które już posiadają taką infrastrukturę. Tym samym Polska będzie wyłączona spod tego wymogu. Maksymalna odległość między stacjami wodorowymi miałaby wynosić 300 km.

Pozostała infrastruktura – elektryczna i LPG

KE zaproponowała dla każdego kraju minimalną liczbę punktów ładowania pojazdów elektrycznych, z czego co najmniej 10 proc. miałoby być publicznie dostępnych. Polska do 2020 roku musiałaby wybudować 460 tys. punktów do ładowania pojazdów elektrycznych (obecnie ok. 300). Ponadto KE zaproponowała wprowadzenie norm ws. uniwersalnej wtyczki dla całej UE do ładowania pojazdów elektrycznych. Jeśli projekt zyska akceptację PE i państw członkowskich samochody elektryczne będą ładowane najbardziej rozpowszechnioną w Europie wtyczką typu 2.

Bogata dyskusja – przedstawiciele PIMOT, PZPM

Ważny głos w dyskusji zabrał Pan Sławomir Nestorowicz (PIMOT)
Fot. Ważny głos w dyskusji zabrał Pan Sławomir Nestorowicz (PIMOT)

W czasie spotkania miała miejsce również bogata dyskusja wśród przybyłych gości. Pan Sławomir Nestorowicz z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji zwrócił uwagę na podstawowe kryteria dla infrastruktury tankowania CNG i LNG, szczególnie dostępność obiektów oraz wydajność. Takich standardów w proponowanym dokumencie na razie nie ma. Zwrócił również uwagę na uwarunkowania klimatyczne poszczególnych państw europejskich, gdzie zaznaczył niedostosowanie pojazdów elektrycznych do warunków pogodowych panujących w Polsce.

Interesujący głos w dyskusji zabrał Pan Marcin Witaszek z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Wskazał on na istniejące braki w promowaniu pojazdów niskoemisyjnych – tylko w pojedynczych miastach Polski wspiera się takie rozwiązania i dotyczą one wyłącznie pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

W sprawie paliw metanowych szczególnie dużo pytań zadawali przedstawiciele portalu cng.auto.pl . Za niewystarczający uznano wymóg dla stacji CNG w odległości co najmniej 150 kilometrów. Za zadowalający uznał dystans 50 kilometrów między stacjami. Uwaga została również zwrócona na potrzebę wdrożenia kompleksowej polityki państwa, nie ograniczającej się wyłącznie do infrastruktury tankującej. Wskazano tu na największe przeszkody zbyt restrykcyjne wymagania techniczne czy politykę fiskalną zniechęcającą do inwestowania w pojazdy zasilane metanem.

Ekspert CNG z portalu cng.auto.pl zwracał uwagę na potrzebę komplementarności rozwiązań infrastruktury tankującej metan, tak aby nowe wymogi w jak największym stopniu stymulowały rozwój rynku CNG i LNG. Zwrócono uwagę na odległości między stacjami LNG i rozmieszczenie obiektów tankowania CNG w obszarach zurbanizowanych.

Europejski transport jest w 94 proc. zależny od paliw płynnych. Ponad 80 proc. z nich jest importowanych. UE chce zdywersyfikować źródła energii w transporcie nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale też ogromne koszty zakupu importowanej ropy (ok. 1 miliard euro dziennie).