Krajowa konferencja poświęcona wykorzystaniu paliw metanowych w Ministerstwie Gospodarki

Konferencję otworzył Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Gospodarki
Fot. Konferencję otworzył Wicepremier Janusz Piechociński, Minister Gospodarki Źródło: cng.auto.pl

W dniu 15 kwietnia 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się ‘Krajowa konferencja poświęcona wykorzystaniu paliw metanowych’. Wydarzenie to zostało zorganizowane wspólnie przez Ministerstwo oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Uroczystego otwarcia dokonał Minister Gospodarki, Wicepremier Pan Janusz Piechociński. W czasie I panelu głos zabrali przedstawiciele poszczególnych ministerstw (Gospodarki, Finansów, Ochrony Środowiska oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). II panel został poświęcony specjalistycznym prelekcjom, gdzie głos zabrali przedstawiciele m.in. PIMOT oraz Portalu cng.auto.pl .

Konferencja zgromadziła grono kilkudziecięciu osób z branży transportu
Fot. Konferencja zgromadziła grono kilkudziecięciu osób z branży transportu Źródło: cng.auto.pl

Spotkanie otworzył Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński. Podkreślił on, że wprowadzenie i upowszechnianie paliw metanowych korzystnie wpłynie na naszą gospodarkę oraz ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko. – Ponadto propozycje eko i energoszczednych rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego otwierają szerokie perspektywy dla zaawansowanych technologii biopaliw gazowych nowej generacji – powiedział.

Wicepremier przypomniał, że paliwa alternatywne są istotnym tematem obrad Międzyresortowego Zespołu ds. Motoryzacji pod kierownictwem MG. – Zespół opracowuje obecnie m.in. „Krajowy program wykorzystania gazu ziemnego i biometanu w transporcie”. Dzisiejsza konferencja to kolejny etap przygotowań materiału na ten temat – wyjaśnił.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego zastosowanie nowoczesnych projektów metanowych w praktyce zależy także od odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz skutecznych zachęt dla inwestorów. – O takich rozwiązaniach rozmawiamy nie tylko w Polsce ale przede wszystkim na forum unijnym. Dlatego nasi eksperci aktywnie uczestniczą m.in. w obradach unijnej Grupy Wysokiego Szczebla CARS 21, koncentrującej się nowoczesnej polityce przemysłowej – dodał.

W spotkaniu, oprócz wysoko umocowanych osób z Ministerstwa Gospodarki, wzięli udział również przedstawiciele administracji rządowej, Komisji Europejskiej, przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego i gazowniczego, reprezentanci uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, a także stowarzyszenia działające na rzecz wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Głównym celem konferencji było nawiązanie współpracy, pomiędzy podmiotami zainteresowanymi podjęciem działań na rzecz wykorzystania paliw metanowych w transporcie, mającej służyć realizacji Krajowego Programu Strategii Wykorzystania Paliw Metanowych w Transporcie.

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia ‘Krajowego Programu Strategii Wykorzystania Paliw Metanowych w Transporcie’ oraz omówiono zagadnienia związane z tą tematyką. Dyskusja dotyczyła identyfikacji barier, problemów oraz możliwości ich pokonywania, a także rozwijania potencjalnych kierunków działań w celu rozwoju rynku paliw metanowych w Polsce.

I Panel. Urzędowe blaski i cienie

Na ministerialną konferencję 'Paliw Metanowych' przybyło liczne grono przedstawicieli administracji rządowej
Fot. Na ministerialną konferencję 'Paliw Metanowych' przybyło liczne grono przedstawicieli administracji rządowej Źródło: cng.auto.pl

Krajowy Program Strategii Wykorzystania Paliw Metanowych w Transporcie stanowi odpowiedź polskiego rządu na unijną strategię ‘Czystych paliw dla transportu’. W czasie konferencji została ona szczegółowo przedstawiona przez Panią Katarzynę Drabicką z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W interesującej prezentacji określono możliwości redukcji emisji szkodliwych spalin oraz oszczędności dla transportu, gdzie paliwa metanowe wypadły najlepiej z rozważanych propozycji. Największe zainteresowanie wywołały przepisy zobowiązujące państwa do zapewnienia dostępu do infrastruktury tankującej metan na europejskich szlakach transportowych (TEN-T). Przypomnijmy – dla transportu drogowego wymagana jest odległość 150 km między stacjami CNG i 400 km między stacjami tankowania LNG. Według wstępnych szacunków Komisji Europejskiej niezbędne jest wybudowanie w Polsce 59 nowych stacji CNG oraz 15 stacji tankowania LNG. Na ten cel przewidziano stosownie 13 i 6 mln euro (odpowiednio 53,3 i 24,6 mln złotych).

Prezentacja Pani Katarzyny Drabickiej z Komisji Europejskiej dostępna jest tutaj

Duże emocje wywołała zapowiedź przedstawiciela Ministerstwa Finansów dotycząca wprowadzenia od 1 listopada 2013 r. podatku akcyzowego na sprężony gaz ziemny CNG. Podatek ten w przeliczeniu na 1m3 CNG wyniesie ok. 0,40 PLN netto (11,04 PLN/1GJ). W ocenie dyskutantów tak drastyczne opodatkowanie tego paliwa spowoduje zahamowanie rozwoju raczkującego rynku paliw metanowych w Polsce. Wskazywano, że prawodawstwo Unii Europejskiej dopuszcza całkowite zwolnienie z podatku akcyzowego dla CNG aż do 2023 roku. Pytanie, dlaczego Ministerstwo Finansów zdecydowało się na takie posunięcie, pozostało bez odpowiedzi.

Interesującą prezentację na temat rynku CNG przedstawił Pan Olaf Kopczyński z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Ministerstwo zauważa rosnący wpływ transportu na emisję szkodliwych związków, szczególnie w aglomeracjach miejskich. Stąd nowe projekty realizowane poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – GAZELA i KAWKA. Pierwszy ma za zadanie finansować zakup autobusów hybrydowych na CNG oraz budowę stacji, drugi – może finansować budowę stacji CNG dla zainteresowanych zajezdni autobusowych.

Prezentacja Pana Olafa Kopczyńskiego z Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna jest tutaj

W gestii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej pozostaje istotna ilość przepisów, które zbędnie utrudniają korzystanie z CNG jako paliwa do zasilania pojazdów. W pierwszym rzędzie należy wymienić kuriozalny zapis Rozporządzenia Ministra Transportu o zakazie samodzielnego tankowania. Kolejnymi, nie mniej ważnymi zapisami, są zbyt restrykcyjne przeglądy zbiorników CNG czy wadliwe przepisy w zakresie homologacji pojazdów. Tymczasem w prezentacji Pana Jerzego Króla kwestie te w ogóle się nie pojawiły, a prelegent skupił się wyłącznie na pracach ministerstwa w zakresie pojazdów LNG… Niniejsza postawa wzbudziła daleko posuniętą konsternację przedstawicieli branży…

II Panel. Obiecujące perspektywy i niezrozumiałe utrudnienia

II Panel Konferencji Paliw Metanowych poprowadził pan Bogusław Pijanowski, Dyrektor PIMOT
Fot. II Panel Konferencji Paliw Metanowych poprowadził pan Bogusław Pijanowski, Dyrektor PIMOT Źródło: cng.auto.pl

II panel został poświęcony aspektom o charakterze typowo branżowym, a głos został przekazany przedstawicielom instytucji naukowo-badawczych, reprezentantom organizacji popularyzujących metan jako paliwo w Polsce oraz producentom rozwiązań w zakresie wykorzystania CNG/LNG w transporcie.

II panel konferencji poprowadził Pan Bogusław Pijanowski, wicedyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. W otwierającej panel prezentacji przedstawił on argumenty stojące za wykorzystaniem metanu do zasilania pojazdów oraz zaprezentował dotychczasowe dokonania Przemysłowego Instytutu Motoryzacji i partnerów, m.in. Portal cng.auto.pl . PIMOT już w 1986 roku realizował rządowy program mający na celu wdrożenie metanu do zasilania pojazdów. Dziś następuje kolejne otwarcie, którego celem ma być osiągnięcie przez metan poziomu 3% ogólnej konsumpcji energii w transporcie.

Prezentacja Pana Bogusława Pijanowskiego (Przemysłowy Instytut Motoryzacji) dostępna jest tutaj

Drugą prezentacją panelu było wystąpienia Pana dr. inż. Andrzeja Urbanika, wicedyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. W swojej prezentacji ukazał on założenia dla nowej polityki transportowej Unii Europejskiej, która zakłada dużo szersze wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie. Realizowany przez IBDiM program Europejska Mapa Drogowa – ‘Nośniki Energii dla Transportu’ ma na celu ukazanie potencjału ekologicznego, jaki drzemie przede wszystkim w paliwach metanowych.

Prezentacja dr. inż. Andrzeja Urbanika z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dostępna jest tutaj

Prezentacją przybliżającą możliwości wykorzystania metanu do celów transportowych oraz wyzwania, z jakimi musi mierzyć się polska branża CNG/LNG, przedstawił dr inż. Ryszard Michałowski z Izby Gospodarczej Gazownictwa. W swojej prezentacji dr Michałowski główny nacisk położył na wyzwania i brak wsparcia, z jakimi spotykają się operatorzy stacji CNG. Przedstawił on również dokument Izby Gospodarczej Gazownictwa, w którym zawarto normy, jakim powinny odpowiadać stacje tankowania CNG.

Prezentacja dr. inż. Ryszarda Michałowskiego z Izby Gospodarczej Gazownictwa dostępna jest tutaj

Aspekty wykorzystania CNG do zasilania autobusów przedstawił Pan Kazimierz Gałkiewicz, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni. PKM Gdynia realizuje konsekwentną strategię rozbudowy floty autobusów CNG, którą rozpoczęło w 2013 roku. Obecnie przedsiębiorstwo posiada 16 autobusów marki MAN Lion’s City o długości 18 metrów. Efekt? W ciągu 5 lat eksploatacji udało się uniknąć emisji 809 ton zanieczyszczeń oraz zaoszczędzono 3.690.000 PLN w porównaniu z napędem na Diesla. Prezes Gałkiewicz wyraził również ubolewanie nad brakiem wsparcia dla podmiotów wdrażających CNG i wyraził dezaprobatę dla pomysłu wprowadzenia akcyzy na to ekologiczne paliwo.

Prezentacja Prezesa Kazimierza Gałkiewicza z PKM Gdynia dostępna jest tutaj

Niewątpliwie liderem na rynku pojazdów użytkowych zasilanych metanem jest firma Iveco. Od kilkunastu lat posiada ona w swojej ofercie pełną gamę pojazdów użytkowych, począwszy od dostawczego Daily, przez średnią ciężarówkę Eurocargo po flagowy ciągnik siodłowy Stralis. Pojazdy znakomicie spisują się w najróżniejszych warunkach – od wymagającego ruchu miejskiego po dalekie trasy, gdzie nieodzowny jest napęd na skroplony gaz ziemny (LNG). Z prezentacji dowiedzieliśmy się również o innowacyjnym rozwiązaniu, jakim jest tankowanie pojazdu w swojej firmie.

Prezentacja Pana Sylwestra Baczkowskiego z Iveco Poland dostępna jest tutaj

Metodykę badań gazu ziemnego jako paliwa do zasilania pojazdów przedstawił pan Jacek Jaworski z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Szczegółowo zaprezentował on poszczególne etapy badań oraz wymogi, jakie powinien spełniać ogólnodostępny punkt tankowania dla pobierania próbek. Dla operatorów stacji nieco zaskakujący był postulat montażu dodatkowych elementów stacji, które ułatwiałyby pobieranie próbek. Naszym zdaniem mogłoby się to przełożyć na wyższy koszt budowy stacji. Pozytywnym sygnałem był natomiast głos poparcia w sprawie zniesienia zakazu samodzielnego tankowania CNG.

Prezentacja Pana Jacka Jaworskiego z Instytu Nafty i Gazu dostępna jest tutaj

Aspekty ekologiczne wykorzystania paliw metanowych w transporcie przedstawiła Pani dr inż. Aleksandra Filip z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. W krótkiej prezentacji przybliżyła najważniejsze atuty tego paliwa – niższą emisję spalin oraz ograniczony hałas, jaki emitują silniki zasilane gazem ziemnym. Dla właściwego zobrazowania sytuacji zostały również przedstawione przepisy unijne, które nakładają na Polskę obowiązek spełnienia progowych poziomów – redukcji emisji spalin w miastach oraz wykorzystania biopaliw w transporcie.

Prezentacja Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dostępna jest tutaj

Perspektywę wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (LNG) do zasilania pojazdów przedstawił Pan Michał Śliżak. Jest to pierwszy w Europie producent autobusów miejskich zasilanych tym paliwem. Działalność firmy Solbus, skupionej głównie na dostawach dla polskiego rynku, pokazuje, że możliwe są sukcesy przy wdrażaniu paliw metanowych. Dowód? Dostawa 11 autobusów Solbus SM12 LNG, które już od września będą regularnie kursować po ulicach Olsztyna.

Prezentacja Pana Michała Śliżaka dostępna jest tutaj

Jedną z najciekawszych prezentacji wygłosił Ekspert z portalu cng.auto.pl. Jest to organizacja o największym dorobku w zakresie promowania paliw metanowych w Polsce. Na podstawie prowadzonych badań oraz monitoringu krajowego rynku paliw możliwe było przedstawienie, jakie realne oszczędności można osiągnąć w polskich warunkach drogowych dzięki wykorzystaniu gazu ziemnego. Oprócz potwierdzających tę zależność danych katalogowych i cen rynkowych, tańszą eksploatację pojazdów na CNG potwierdzają zmagania pojazdów na metan w Supertestach Ekonomii. W ciągu ostatnich 3 edycji tego pojazdy zasilane tym ekologicznym paliwem zwyciężały zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i poszczególnych kategoriach: kosztu przewiezienia 1 pasażera czy przewiezienia 1m3 i 1 tony ładunku.

Prezentacja Eksperta CNG z portalu cng.auto.pl  dostępna jest tutaj

Podusmowanie

Owocem konferencji ma być utworzenie zespołów specjalistów, którzy nakreślą szczegółowe założenia strategii metanowej
Fot. Owocem konferencji będzie utworzenie zespołów specjalistów, którzy nakreślą szczegółowe założenia strategii metanowej Źródło: cng.auto.pl

Podsumowania konferencji w Ministerstwie Gospodarki dokonał Pan Sławomir Nestorowicz, Pełnomocnik Dyrektora PIMOT ds. paliw metanowych. Zwrócił on uwagę na szanse, jakie niesie ze sobą nowe podejście do paliw alternatywnych przez Komisję Europejską. Jednak dla pełnego wykorzystania strategii ‘Czysta energia dla transportu’ niezbędna jest koordynacja wysiłków podmiotów krajowych.

Prezentacja Pana Sławomira Nestorowicza z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dostępna jest tutaj

Konferencję „Wykorzystanie paliw metanowych w transporcie” zorganizował Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) oraz Ministerstwo Gospodarki. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji rządowej, instytutów naukowo-badawczych, promotorzy z Portalu cng.auto.pl  oraz przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego w Polsce. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, która przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów rynkowych, ma szansę na realne wdrożenie metanu jako paliwa dla polskiego transportu.

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , ,