BIOGAZ – technologie, inwestycje, finansowanie, certyfikaty

W dniach 10 – 11 maja w Warszawie odbędzie się jedna z największych konferencji w Polsce poświęcona rynkowi biogazowni. Jej organizatorem jest MI, zaś jednym z głównych partnerów merytorycznych PBA . W czasie konferencji zostaną wygłoszone referaty na temat wykorzystania biogazu i biometanu do zasilania pojazdów – przez dr. Ryszarda Wołoszyna, dr Magdalenę Rogulską i Ewę Krasuską (PIMOT z Projektem GasHighWay) . Portal cng.auto.pl jest patronem medialnym konferencji. Serdecznie zapraszamy!

Najważniejsze zagadnienia:

 • Biogaz w Polsce w Krajowym Planie Działań do 2020 r. na tle kierunków rozwoju biogazu w krajach UE
 • Prawne aspekty inwestycji w biogazownie – obowiazki przedsiębiorcy
 • Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia źródeł odnawialnych – zasady wejścia na rynek i korzystania z systemu wsparcia dla źródeł wykorzystujących biogaz
 • Mozliwości dofinansowania inwestycji biogazowych
 • Proces inwestycyjny w biogazownię – od idei do efektu końcowego. Doświadczenia inwestycji w biogazownie firmy POLDANOR
 • Agregaty do biogazowni i agregaty kogeneracyjne
 • Małe biogazownie rolnicze
 • Pozyskiwanie funduszy na projekty biogazowe przez bank
 • Przyłączenie źródeł biogazowych do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia operatora sieci
 • Możliwości wywozu osadu pod kątem prawnym i technicznym
 • Polska technologia budowy biogazowni. Od pomyslu do realizacji projektu – proces inwestycyjny w biogazownie – case study
 • Kompleksowe zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych – interpretacja prawna poszczególnych technologii w świetle ustawy o odpadach, ustaw podatkowych i aktów wykonawczych
 • Kogeneracja w biogazowniach
 • Przyszłość polskich biogazowni w obliczu istniejących barier prawnych, organizacyjnych i finansowych. Mankamenty obecnego systemu wsparcia produkcj energii z odnawialnych źródeł energii
 • Wzbogacenie biogazu do parametrów gazu ziemnego i wykorzystanie w sieci gazowej lub do napedu pojazdów
 • Możliwości wykorzystania biometanu w samochodach i komunikacji publicznej – perspektywy wdrożenia rozwiązań w Polsce i pierwsze doświadczenia
 • Kierunki wykorzystania biogazu w Europie – przegląd doświadcze

AGENDA

Pierwszy dzień konferencji, 10 maja 2011


08:30-09:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna


09:00-09:30 Prelekcja otwierająca.

Biogaz w Polsce w Krajowym Planie Działań do 2020 r. na tle kierunków rozwoju biogazu w krajach UE


09:30-10:30 Prawne aspekty inwestycji w biogazownie – obowiązki przedsiębiorcy

– wybór lokalizacji biogazowni
– uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– uzyskanie pozwolenia na budowę, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub wpisu do rejestru,
– zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Prelegent: przedstawiciel kancelarii prawnej


10:30-11:30 Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia źródeł odnawialnych – zasady wejścia na rynek i korzystania z sytemu wsparcia dla źródeł wykorzystujących biogaz.

– Podstawy prawne.
– Dyrektywa 2009/28/WE – co nas czeka
– Polityka energetyczna do 2030 r. dla OZE i kogeneracji
– „OZE w kogeneracji”– funkcjonowanie systemów wsparcia:
– koncesjonowanie a rejestr biogazowy,
– kiedy mamy do czynienia z biogazem rolniczym
– rodzaje i kwalifikacja biomasy,
– w kolorach tęczy – rodzaje certyfikatów,
– certyfikaty biogazowe – system świadectw pochodzenia,
– certyfikaty metanowe – system świadectw pochodzenia z kogeneracji.
– Zasady i możliwości łączenia certyfikatów

Prelegent: Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki


11:30-11:45 Przerwa na kawę


11:45-12:15 Jak biogazownie wiejskie i podmiejskie mogą poprawiæ efektywność energetyczną?


12:15-13:00 Proces inwestycji w biogazowniê – od idei do efektu koñcowego. Dooewiadczenia inwestycji w biogazownie firmy POLDANOR

Prelegent: Benny Laursen, Poldanor


13:00-13:30 Możliwości dofinansowania inwestycji biogazowych


13:30-14:15 Lunch


14:15-15:00 Agregaty do biogazowi i agregaty kogeneracyjne

– zakres mocy
– kogeneracja
– typy zabudowy
– serwis
– przykładowe rozwiązania


15:00-15:45 Małe biogazownie rolnicze

– perspektywy i opłacalność inwestycji
– spółki inwestorów z właścicielami gruntu
– doświadczenia z wdrożeń
– modele tworzenia biogazowi rolniczych:
– biogazownie scentralizowane oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym
– biogazownie indywidualne

Prelegent: Wiktor Szmulewicz, prezes, Krajowa Rada Izb Rolniczych


15:45-16:30 DYSKUSJA PANELOWA: Bariery w budowie biogazowni rolniczych

– złożoność procedury prawnoadministracyjnej procesu inwestycyjnego
– uzyskanie pozwoleń na budowę biogazowi
– brak rozwiniętych sieci przesyłowych
– brak polskich technologii produkcji
– bariery finansowe
– brak możliwości handlu emisjami
– wsparcie ze środków unijnych
– modele tworzenia biogazowi rolniczych:
– biogazownie scentralizowane oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym
– biogazownie indywidualne
– możliwość pozyskania nowych gatunków rolnych/roślin
– zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych
– biogazownie nierolnicze
– protesty lokalnych spo³ecznooeci przeciwko budowie biogazowi – sztuka negocjacji i łagodzenia sporów


16:30-17:15 Pozyskiwanie funduszy na projekty biogazowe przez bank

– ocena ryzyka inwestycyjnego na polskim rynku biogazowym
– rola banku w procesie pozyskiwania finansowania projektów biogazowych
– możliwości i warunki uzyskania kredytu

Prelegent: Maciej Majewski, Kierownik Zespołu Funduszy Unijnych i Odnawialnych ródeł Energii, Departament Finansowania Agrobiznesu, Bank Gospodarki Żywnościowej

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Drugi dzień konferencji, 11 maja 2011

09:00-09:45 Przyłączenie źródeł biogazowych do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia operatora sieci

– wymogi formalne. Umowa o przyłączenie do sieci pomiędzy operatorem a przedsiębiorcą
– aspekty techniczne


09:45-10:15 Możliwooeci zagospodarowania osadu pofermentacyjnego w oewietle obowiązujących przepisów

– Zagospodarowanie osadów jako odpadu
– Wprowadzanie do obrotu na podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu
– Projektowane zmiany przepisów
– Rolnicze wykorzystanie osadów w województwie zachodniopomorskim – case study

Prelegent: dr inż. Tamara Jadczyszyn, Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach


10:15-11:00 Korzyści i zagrożenia związane z pracą biogazowni


11:00-11:30 Kompleksowe zagospodarowanie odpadów pofementacyjnych – interpretacja prawna poszczególnych technologii w świetle ustawy o odpadach, ustaw podatkowych i aktów wykonawczych.

Prelegent: dr Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


11:30-11:45 Przerwa na kawę


11:45-12:30 Kogeneracja w biogazowniach. Systemy skojarzonej energii elektrycznej i ciepła

– kogeneracja gazowa
– mikrokogeneracja
– podstawy techniczne wykorzystania małych źródeł kogeneracyjnych
– wykorzystanie energii elektrycznej z kogeneracji
– podstawy analizy ekonomicznej


12:30-13:15 Potencjalne ryzyka procesu inwestycyjnego

– ryzyka administracyjno-prawne
– ryzyka techniczne/technologiczne
– ryzyka ekonomiczne


13:15-14:00 Lunch


14:00-15:00 DYSKUSJA PANELOWA: Przyszołość polskich biogazowni obliczu istniejących barier prawnych, organizacyjnych i finansowych. Mankamenty obecnego systemu wsparcia produkcji energii z odnawialnych Źródeł energii

– jak szybko i sprawnie uzyskać przyłącze do sieci
– możliwości uzyskania decyzji oerodowiskowej bez opracowania raportu oerodowiskowego
– subsydiowanie produkcji w nowych i starych instalacjach
– redystrybucja oerodków z opłat zastępczych
– zastąpienie systemu certyfikatów i opłat zastępczych systemami cen gwarantowanych
– budowa nowych źródeł z pozyskanych środków
– uzależnienie wartości opłaty zastępczej od rynkowej ceny energii elektrycznej


15:00-15:45 Wzbogacenie biogazu do parametrów gazu ziemnego i wykorzystanie w sieci gazowej lub do napêdu pojazdów.


15:45-16:30 Możliwości wykorzystania biometanu w samochodach i komunikacji publicznej – perspektywy wdrożenia rozwiązań w Polsce i pierwsze doświadczenia

– stosowanie biogazu i biometanu do silników jedno i dwupaliwowych
– koncepcja rozwoju biogazowych układów zasilania
– bariery i ograniczenia wykorzystania biogazu i biometanu do zasilania pojazdów
– promocja biometanu dla pojazdów w Polsce – na przykładzie projektów GasHighWay oraz Baltic Biogas Bus
– narzędzia marketingowe wykorzystania biometanu dla pojazdów – na przykładzie Volkswagen Scirocco CUP

Prelegent: dr inż. Ryszard Wołoszyn,


16:30-17:00 Kierunki wykorzystania biogazu w Europie – przegląd doświadczeń

Odmienne doświadczenia państw europejskich w zakresie produkcji i wykorzystania biogazu.

Niemcy – dynamiczny rozwój biogazowni rolniczych, atrakcyjne wsparcie dla „zielonej energii”, wykorzystanie biogazu przede wszystkim w układach kogeneracyjnych, problem niepełnego wykorzystania ciepła, rozwój oczyszczania biogazu do parametrów biometanu i wtłaczanie do sieci jako sposób na podniesienie efektywnooeci wykorzystania biogazu.

Szwecja – przede wszystkim biogazownie utylizacyjne, wykorzystanie biometanu w lokalnych sieciach gazowych na cele transportowe, europejski lider w zakresie udziału biogazu w transporcie.

Austria – liczne biogazownie rolnicze, głównie układy kogeneracyjne, jednoczeoenie rozwój sieci stacji tankowania CNG – w perspektywie możliwości wykorzystania biometanu obok CNG w transporcie

Polska – w którym kierunku zmierzamy?

Prelegenci: dr Magdalena Rogulska, mgr Ewa Krasuska,

Przemysłowy Instytut Motoryzacji