CNG i LNG w Europie Dyrektywa „Czysta energia dla transportu” słabsza niż zakładano

Spotkanie w biurze Komisji Europejskiej ws. komunikatu "Czysta energia dla transportu"
Fot. Spotkanie w biurze Komisji Europejskiej ws. komunikatu „Czysta energia dla transportu” Źródło: cng.auto.pl

W Brukseli na przestrzeni ostatnich tygodni miały miejsce ważne głosowania i debaty na temat ostatecznego kształtu dyrektywy „Czysta energia dla transportu”. O ile założenia projektu dyrektywy spotkały się z aprobatą po stronie Parlamentu Europejskiego, państwa członkowskie wykazały niechęć do spójnej realizacji dokumentu. Decyzją Rady Unii Europejskiej każde z państw będzie samodzielnie realizowało założenia budowy sieci stacji CNG i LNG.

Czysta energia dla transportu – co to takiego?

Krajowa Strategia Paliw Metanowych jest jednym z elementów polityki rządowej na rzecz wdrażania CNG i LNG
Fot. Krajowa Strategia Paliw Metanowych jest jednym z elementów polityki rządowej na rzecz wdrażania CNG i LNG Źródło: cng.auto.pl

Przypomnijmy, komunikat Komisji Europejskiej „Czysta energia dla transportu” został ogłoszony w styczniu 2013 roku. Jego głównym celem jest rozwój infrastruktury tankowania paliw alternatywnych na terenie całej Unii Europejskiej, w tym CNG oraz LNG. W zakresie wdrożenia tych paliw gazowych zawarto wówczas następujące założenia:

– CNG – powstanie sieć stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego, gdzie odległości między obiektami nie powinny przekraczać 150 kilometrów;

– LNG – powstanie sieć stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego co 400 kilometrów wzdłuż szlaków transportowych TEN-T;

– LNG dla żeglugi – zostaną udostępnione punkty tankowania skroplonego gazu ziemnego dla jednostek pływających po wodach morskich oraz śródlądowych;

– CNG i LNG – zostaną przyjęte jednolite standardy dla infrastruktury tankowania obu paliw gazowych.

Szczegółowe przedstawienie komunikatu „Czysta energia dla transportu” znajduje się tutaj

Ponadto, 22 kwietnia 2013 roku miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej w Warszawie, w czasie którego odbyły się konsultacje ze stroną społeczną. Przedstawiciel Portalu cng.auto.pl szeroko przedstawił wówczas oczekiwania ze strony użytkowników. Na spotkaniu był również przedstawiciel PIMOT, który nakreślił przed przedstawicielem KE wyzwania i potrzeby działań z punktu widzenia przemysłu motoryzacyjnego.

Parlament Europejski za przyjęciem spójnej polityki rozwoju CNG i LNG

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego
Fot. Posiedzenie Parlamentu Europejskiego Źródło: cng.auto.pl

Pierwszymi poważnymi pracami wdrożeniowymi w Brukseli w ostatnim czasie było głosowanie nad założeniami dokumentu w Parlamencie Europejskim. Parlamentarny Komitet Transportu poparł ideę budowy sieci stacji CNG i LNG według założeń zapisanych w komunikacie. Potwierdzono także konieczność wprowadzenia spójnych standardów technicznych dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej wśród obywateli Unii Europejskiej. Łyżką dziegciu okazało się natomiast wykreślenie zobowiązań w zakresie wdrażania LNG jako paliwa do zasilania jednostek pływających – zarówno morskich, jak i śródlądowych. Pomimo to, przyjęte stanowisko przez Komitet Transportu spotkało się z aprobatą Komisji Europejskiej.

Państwa członkowskie UE – indywidualne plany rozwoju stacji CNG i LNG

Spotkanie w biurze Komisji Europejskiej z przedstawicielem Komisji Europejskiej
Fot. Spotkanie w biurze Komisji Europejskiej z przedstawicielem Komisji Europejskiej Źródło: cng.auto.pl

Natomiast brzemienne w skutkach okazało się spotkanie przedstawicieli Rady Unii Europejskiej. Na specjalnym spotkaniu, które odbyło się 5 grudnia 2013 roku, przedstawiciele rządów poszczególnych państw zadecydowali o zmianie fundamentalnych zapisów. Są to m.in.:

– państwa będą samodzielnie wyznaczać cele w zakresie budowy infrastruktury tankowania CNG i LNG, samodzielnie przygotują stosowne plany, które następnie zostaną przedłożone Komisji Europejskiej;

– państwa członkowskie samodzielnie zbadają bieżący stan infrastruktury dla tankowania CNG i LNG oraz ustalą, jak chcą rozwijać sieć punktów tankowania tych paliw;

– każdy z krajów UE przedstawi Komisji Europejskiej roczny budżet na infrastrukturę oraz wsparcie dla podmiotów zajmujących się wdrażaniem paliw alternatywnych, w tym gazu ziemnego do zasilania pojazdów;

– horyzont czasowy dla stworzenia pełnej sieci stacji tankowania CNG i LNG przesunięto z 2020 do 2030 roku.

Tym samym potwierdziły się nasze nieoficjalne doniesienia o licznych poprawkach do komunikatu „Czysta energia dla transportu”, które otrzymaliśmy w dniu 11 listopada 2013 roku. W przypadku CNG i LNG, dla stanowiska Polski dotyczą one przede wszystkim rozmieszczenia infrastruktury tankowania CNG (rozmieszczenie według czynnika zasiedlenia, a nie dystansów między stacjami CNG). Ponadto, zwrócono uwagę na sposób implementacji standardów technicznych w zakresie instalacji tankowania gazu ziemnego. W dotychczasowych zapisach komunikatu były to akta delegowane, które strona polska musiałaby dosłownie wpisać w istniejący porządek prawny. Zaproponowano więc, aby były to akta wykonawcze, zobowiązujące do wpisania założeń danych standardów w istniejący porządek prawny.