Program GAZELA | Złożono 25 wniosków na 302 autobusy hybrydowe CNG

Castrosua CNG Hybrid - I autobus hybrydowy na CNG dla Barcelony
Fot. Castrosua CNG Hybrid – autobus hybrydowy na CNG Źródło: Gas Naturel Fenosa

Niektóre przedsiębiorstwa komunikacyjne poinformowały o pozytywniej ocenie ich wniosków w ramach Programu Gazela. Łącznie „zielone światło”z NFOŚiGW otrzymało 25 autobusowych wniosków na kwotę całkowitą 560.373.063,77 zł. Za tą sumę potencjalni beneficjanci chcą kupić 302 autobusy hybrydowe zasilane CNG.

Zgodnie z regulaminem konkursu  całkowita alokacja dla konkursu wynosi 80 mln PLN. Pełna liczba wniosków wynosi 32 (obok autobusowych są także projekty rowerowe), a ich łączna wartość przekroczyła zakładaną kwotę dofinansowania aż ośmiokrotnie. Przypomnijmy, że minimalna kwota dotacji to 8 mln zł, a jej zakres może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych. –„Aktualnie wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o ocenie wniosku wstępnego –mówi Aleksandra Kopcińska z Departamentu Ochrony Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostały ocenione pozytywnie mają 120 dni robocze (wrzesień/ październik) na dostarczenie pełnej dokumentacji zgodnie z regulaminem konkursu dla wniosku o dofinasowanie. Ocena pozytywna wniosku wstępnego nie oznacza przyznania dofinansowania. Lista pozytywnie ocenionych wniosków zostanie opublikowana w momencie zatwierdzenia listy rankingowej, co powinno nastąpić w I półroczu 2014 r. – po ocenie wniosków o dofinasowania i przyjęciu uchwały przez Zarząd NF dotyczącej Listy”.

To oznacza, że droga to rozstrzygnięcia hybrydowych projektów jest jeszcze długa i żmudna, także przypomnijmy najważniejsze założenia programu „GAZELA –Niskoemisyjny transport miejski”.

Beneficjenci to:

– gminy miejskie,

– spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań gmin miejskich związanych z lokalnym transportem miejskim,

– inne podmioty świadczące usługi w zakresie lokalnego transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z gminą miejską.

Budżet programy na poziomie 80 mln zł ma zostać wydany na:

– zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,

– szkolenie kierowców pojazdów transportu miejskiego z obsługi niskoemisyjnego taboru,

– modernizacja lub budowa stacji obsługi tankowania pojazdów transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,

– modernizacja lub budowa tras rowerowych, bus pasów, parkingów „Parkuj i Jedź”,

– wdrożenie systemów zarządzania transportem miejskim,

– wdrożenie systemu roweru miejskiego;

Okres kwalifikowalności kosztów: 01.01.2012r. do 31.12.2015r.

Źródło:
  • infobus
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , ,