Blue Corridor 2012 | Korytarz wielu (nie)możliwości

Blue Corridor 2012. Konferencja CNG w Brukseli
Fot. Blue Corridor 2012. Konferencja CNG w Brukseli Źródło: cng.auto.pl

Przez siedem europejskich stolic (Moskwa, Mińsk, Warszawa, Praga, Paryż, Bruksela, Berlin) przejechali uczestnicy rajdu fabrycznych pojazdów wykorzystujących gaz ziemny sprężony (CNG) oraz gaz ziemny skroplony (LNG) do napędu silników samochodowych.

Impreza odbywała się w okresie 8–24 wrześenia 2012 r. w ramach paneuropejskiej inicjatywy Blue Corridor 2012, promującej gaz ziemny jako alternatywne, ekologicznie czyste i niedrogie paliwo samochodowe. Inicjatorami przedsięwzięcia byli GAZPROM oraz E.ON Ruhrgas, a uczestnikami przede wszystkim firmy z obszaru obrotu paliwem gazowym, producenci pojazdów NGV (naturalgas vehicle), a także stowarzyszenia i organizacje środowiskowe, zaangażowane w promocję wykorzystania paliw metanowych w transporcie.

Siedemnastodniowy przejazd na trasie liczącej 6700 km dostarczył uczestnikom wielu cennych informacji o zakresie i skali przedsięwzięć związanych z promocją gazu ziemnego, a zdobyte podczas rajdu doświadczenia są szczególnie istotne ze względu na rozwijający się rynek samochodów NGV, których – według prognoz w roku 2020 w Europie ma być 50 milionów.

Infrastruktura

Z obserwacji uczestników rajdu wynika, że historycznie najlepiej infrastruktura tankowania paliw metanowych (dotyczy, niestety, tylko CNG) jest rozwinięta na terenie

Włoch, a obecnie również w Niemczech. Na tym tle Polska wypada bardzo słabo. W naszym kraju ogólnodostępne stacje tankowania CNG wciąż nalezą do rzadkości. Oznakowanie dojazdu do tych stacji jest z reguły bardzo słabe i dojazd do nich byłby w wielu wypadkach bardzo trudny bez wsparcia ze strony miejscowych współorganizatorów rajdu Blue Corridor 2012 r.

Pewien kłopot sprawia też fakt, że na poszczególnych stacjach występują różne końcówki do napełniania CNG. Nie zawsze pasują one do przyłącza gazowego samochodu. Rozwiązaniem jest stosowanie „przejściówek”. Infrastruktura umożliwiająca zatankowanie samochodu gazem ziemnym skroplonym (LNG) w Europie praktycznie nie występuje.

Niedogodności.

Zdziwienie uczestników Blue Corridor 2012 wywołać obowiązujący tylko w Polsce zakaz samodzielnego tankowania CNG, a ściślej, konieczność odbycia szkolenia i zdania egzaminu w tym zakresie. Na tym tle mocno się wyróżniamy w Europie. Podobnie, jeśli chodzi o system rozliczenia za pobrane paliwo. Na trasie przejazdu w Polsce uczestnicy imprezy z innych krajów nie mogli rozliczyć się za pomocą bankowych kart płatniczych. Wiązało się to z koniecznością wymiany walut w kantorze albo z poszukiwaniem bankomatu.

Pomiar paliwa.

Na trasie przejazdu uczestników rajdu Blue Corridor 2012 występowały też różne metody pomiaru pobieranego paliwa. W Polsce dystrybutory dokonują fabrycznie pomiaru masowego w kg, a następnie pobrana ilość jest obliczana w jednostkach objętości, tzn. w m3. Taka sytuacja wywołuje zrozumiałą irytację i brak zrozumienia, nie mówiąc już o trudnościach w porównaniu wartości CNG z paliwami ropopochodnymi, gdzie przyjętą jednostką pomiaru jest litr. Problem ten jest charakterystyczny i występuje także w innych krajach, w których stosowanie paliw metanowych w transporcie jest mało popularne. Podobnie różny jest skład CNG w poszczególnych krajach, a także ciśnienie tankowania tego paliwa u  poszczególnych dystrybutorów. Wszystkie te elementy powodują, że niezaprzeczalne, ekonomicznie uzasadnione zalety stosowania CNG są trudne do zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy. Podobnie, w takiej sytuacji nie jest łatwo obliczyć
możliwej do przebycia długości trasy po zatankowaniu pojazdu oraz planować i porównywać koszty przejazdu.

Jednak niezależnie od wyżej przedstawionych mankamentów rajd Blue Corridor 2012 udowodnił, że już możliwy jest przejazd z Moskwy do Paryża samochodem wykorzystują cym CNG.

Impreza pokazała też, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, w tym także w Polsce. Potrzebnych regulacji nie wprowadzą mechanizmy wolnego rynku. Potrzebna jest inicjatywa ze strony władzy publicznej. Dlatego z uznaniem należy się odnieść do inicjatywy Komitetu Standardu Technicznego przy IGG w zakresie przyjęcia standardów technicznych odnoszących się do projektowania, budowy i użytkowania stacji CNG oraz urządzeń do tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG do ciśnień tankowania poniżej 20 MPa. Te regulacje mają wejść w życie do końca bieżącego roku i są bardzo oczekiwane przez środowisko zainteresowane rozwojem wykorzystania paliw metanowych w naszym kraju!

 

Źródło:
  • Izba Gospodarcza Gazownictwa
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , ,