Pomorska Spółka Gazownictwa zamawia serwisowanie 10 stacji CNG

PSG - Stacja CNG w Olsztynie
Fot. PSG – Stacja CNG w Olsztynie Źródło: cng.auto.pl

Pomorska Spółka Gazownictwa ogłasza zamówienie na serwisowanie 10 stacji CNG. Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia obsługi obiektów tankowania gazu ziemnego w latach 2013 – 2014. Zamówienie dotyczy obiektów położonych na terenach gazowni do wewnętrznego tankowania pojazdów.

Numer w CRP

ZNP/2012/00344/O/GD

Postępowanie w sprawie

Wykonywanie obsługi serwisowej 10 stacji sprężania gazu CNG

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie obsługi serwisowej 10 stacji sprężania gazu CNG

Zamawiający

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wałowa 41/43 80-858 Gdańsk Polska

Telefon (0-58) 32 63 500 Fax (0-58) 32 63 504 jacek.kornacki@gdansk.psgaz.pl www.psgaz.pl

Imię, Nazwisko oraz telefon osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami

Jacek Kornacki 058-325-85-34

Termin wykonania zamówienia

pożądany         2014-06-30

Informacje na temat wadium

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kryteria oceny ofert

Przegląd roczny waga 30%

Przegląd po 2 tys. mth 30%

Przegląd po 4 tys. mth 30%

Naprawa awaryjna 10%

Warunki uczestnictwa

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się w Portalu w miejscu udostępnienia SIWZ. Wykonawcy związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie Portalu Informacji Przetargowej w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania bądź wprowadzonymi modyfikacjami do niniejszej Specyfikacji.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania

Zamawiający przeprowadza negocjacje cenowe z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą wyłącznie, gdy cena zawarta w ofercie najkorzystniejszej przewyższa Kwotę na sfinansowanie Zamówienia, a w przypadku, gdy powyższe negocjacje cenowe nie przyniosą rezultatu w postaci ustalenia ceny, która nie przewyższa Kwoty na sfinansowanie Zamówienia Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i których oferty nie zostały odrzucone, do złożenia ofert negocjacyjnych dotyczących ceny. Zaproszenie do negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub zaproszenie do składania ofert negocjacyjnych dotyczących ceny przekazywane jest zgodnie z wyborem Zamawiającego drogą elektroniczną, pisemnie, faksem lub osobiście. Zaproszenie do składania ofert negocjacyjnych dotyczących ceny zawiera co najmniej informacje wskazujące, iż Wykonawcy składając oferty negocjacyjne dotyczące ceny nie mogą zaoferować cen wyższych niż Kwota na sfinansowanie Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość Zakończenia postępowania bez wyboru ofert, bez podania przyczyny takiej czynności.

 

Źródło:
  • przetargi.psgaz
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,