Projekt BIOMASTER | Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów oraz piąte posiedzenie Komitetu Sterującego w Krakowie

Projekt BIOMASTER | Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów oraz piąte posiedzenie Komitetu Sterującego w Krakowie
Fot.Projekt BIOMASTER | Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów oraz piąte posiedzenie Komitetu Sterującego w Krakowie Źródło: BioMaster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

W dniach 28-30 maja 2012 roku Partnerzy projektu Biomaster już po raz trzeci wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu, które tym razem odbyło się w Krakowie. Gospodarzami spotkania była Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii oraz  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  Sp.  z  o.o. w Krakowie. W spotkaniu nie zabrakło również trzeciego polskiego partnera projektu: PGNiG Energia S.A. z Warszawy.

Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster
Fot. Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster Źródło: BioMaster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Przedstawiciele z włoskiego regionu  Trentino, angielskiego Norfolk, szwedzkiego Skane oraz Małopolski dyskutowali nad technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami produkcji, uszlachetniania i wykorzystania biometanu w transporcie, z uwzględnieniem możliwości wtłaczania biometanu do sieci oraz innych metod jego dystrybucji.

Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster
Fot. Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster Źródło: BioMaster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

W czasie spotkania odbyły się: piąte posiedzenie Komitetu Sterującego, trzecie transnarodowe spotkanie zagranicznych partnerów projektu Biomaster, trzecie spotkanie krajowych Interesariuszy Sieci projektu Biomaster, a także wizyta techniczna na składowisku  odpadów komunalnych Barycz wyposażonym w instalację do produkcji biogazu.

Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster
Fot. Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster Źródło: BioMaster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Pierwsze dwa dni spotkania przeznaczono na sprawy techniczne: podsumowano miniony okresu realizacji projektu, przedstawiono lokalne działania w poszczególnych regionach partnerskich oraz omówiono zakres i postęp w realizacji najbliższych zadań. Obrady w tej części spotkania otworzył Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii – dr hab. inż. Piotr Czaja,prof. AGH.

Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster
Fot. Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster Źródło: BioMaster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Trzeci dzień spotkania rozpoczęła wizyta techniczna na składowisku Barycz, gdzie uczestnicy zapoznali się z m.in. z instalacją pozyskiwania i wykorzystania biogazu. Dzięki uprzejmości krakowskiego MPK środkiem transportu dla uczestników wizyty był jeden z pięciu autobusów zasilanych paliwem metanowym – CNG (liczymy, że w przyszłości również biometanem…).

Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster
Fot. Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster Źródło: BioMaster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Ostatnim, bardzo istotnym punktem programu, było spotkanie zagranicznych Parterów projektu BIOMASTER z przedstawicielami polskiej Sieci Interesariuszy projektu, skupiającej podmioty: firmy, instytucje, organizacje i samorządy zainteresowane wdrażaniem idei projektu BIOMASTER. Szanownych gości powitał Prezes Zarządu MPO Sp. zo.o. w Krakowie –Henryk Kultys. Wśród uczestników obecni byli m.in. przedstawiciele oczyszczalni ścieków, biogazowni, firm zajmujących się gospodarką odpadami, projektowaniem instalacji: biogazowych, CNG, firm świadczących usługi transportowe, stowarzyszeń i jednostek naukowo-badawczych, a także samorządów, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na czele.

Jednym z głównych punktów tego spotkania były warsztaty obejmujące szczegółową dyskusję nad wybranymi aspektami z zakresu: produkcji, uszlachetniania i zastosowania biogazu, jako paliwa w transporcie. Dyskusje w konwencji „World Café” prowadzone były przez ekspertów: Magdalenę Papajewską z firmy Biogaz Zeneris sp. z o.o., Rafała Kropiewnickiego z PGNiG Energia S.A.

Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster
Fot. Trzecie międzynarodowe spotkanie Partnerów BioMaster Źródło: BioMaster (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Rynek biometanu w Polsce znajduje się nadal na etapie embrionalnym. Patrząc jednak z jednej strony na ogromny potencjał Polski w zakresie produkcji biogazu, a także doświadczenia naszych sąsiadów i innych państw europejskich, trudno oprzeć się poczuciu nieuchronności pewnych procesów. Paliwa metanowe, na bazie gazu ziemnego i biometanu stają się realną alternatywą dla tradycyjnych paliw. Biogaz/biometan obroni się sam, jako paliwo odnawialne, efektywne, czystsze niż konwencjonalne – nasze własne – wytworzone w dużej części dzięki wykorzystaniu energii tkwiącej w odpadach, energii dotychczas traconej. Aby było to możliwe konieczne są z jednej strony stabilne fundamenty prawne, a z drugiej – integracja poszczególnych części „łańcucha biometanu”: począwszy od zapewnienie surowca do produkcji, poprzez wytworzenie biogazu, jego oczyszczenie i wzbogacenie, aż do dystrybucji i wykorzystania, jako paliwa. A wszystko to przy zapewnieniu akceptacji i wsparcia ze strony społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że choćby w niewielkim stopniu, realizacja projektu BIOMASTER się do tego przyczyni.

Źródło:
  • BioMaster, własne