Minister Infrastruktury podpisał skandaliczne rozporządzenie zakazujące samodzielnego tankowania CNG!

Koniec samodzielnego tankowania CNG w Polsce
Fot. Koniec samodzielnego tankowania CNG w Polsce Źródło: cng.auto.pl

W dniu 15 lipca 2011 roku Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie, na podstawie którego została wyeliminowana możliwość samodzielnego tankowania CNG przez kierowców. W jego zapisach znajdziemy nowe regulacje, zawarte w § 15a. „Osoby napełniające zbiorniki […] CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów […] powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez TDT, potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności”. Nowe rozwiązania prawne uznajemy za skandaliczne i bezpodstawne. Stawiają one Państwo Polskie w bardzo negatywnym świetle, ukazując nasz kraj jako skansen prawny kontynentu. Są one fenomenem na skalę Unii Europejskiej, gdzie tankowania pojazdów CNG dokonuje się na stacjach samoobsługowych. Smuci nas również fakt braku sprzeciwu dla skandalicznych zmian w przepisach przez kluczowe podmioty zainteresowane rozwojem rynku CNG w Polsce.

Niespodziewana zapowiedź nowych problemów dla CNG w Polsce

O proponowanych zmianach w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych z 20 października 2006 pisaliśmy na naszych łamach w marcu tego roku. Sprawa wyszła przypadkowo, kiedy podmioty skupione wokół rynku LPG starały się o wprowadzenie samodzielnego tankowania tego paliwa. Jakie było nasze zdziwienie, gdy okazało się że zakazem ma zostać objęte również tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)!

Nierówna walka ze skostniałym systemem

Samodzielne tankowanie CNG na stacji paliw w Niemczech
Fot. Samodzielne tankowanie CNG na stacji paliw w Niemczech Źródło: cng.auto.pl

Podjęliśmy wówczas działania mające zapobiec wprowadzeniu skandalicznych zapisów. Nie do pomyślenia było dla nas, że w kraju należącym do Unii Europejskiej można swobodnie, pomimo sprzeciwu całej branży gazowniczej, wprowadzać regulacje prawne rodem z czasów PRLu. Założyliśmy wówczas specjalną grupę protestacyjną na Facebook’u (zobacz tutaj) oraz specjalny wątek na CNG Forum (zobacz tutaj). Wiele osób zawarło w nim głosy poparcia dla naszej akcji. Pisaliście Państwo, że nierzadko odwiedzając inne kraje Europy – Ukrainę, Białoruś, Niemcy, Włochy, Republikę Czeską – dokonywaliście tankowania samodzielnie, często na stacjach samoobsługowych.

Jednym z naszych działań były rozmowy podjęte z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki. Poparli oni nasz sprzeciw oraz zapowiedzieli przyłączenie się do akcji przeciwko wprowadzeniu zakazu samodzielnego tankowania. Tematem zainteresowaliśmy również inne instytucje państwowe – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Ich przedstawiciele również wyrazili zainteresowanie tematem oraz zapewnili poparcie.

Niestety, zabrakło zdecydowanych działań ze strony najważniejszego gracza rynku CNG w Polsce – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA). W wielu rozmowach prowadzonych z przedstawicielami tego przedsiębiorstwa spotkaliśmy się z zainteresowaniem dla tematu. Jednak przedkładane propozycje konkretnych działań były marginalizowana i nie spotkały się z żadną oficjalną odezwą. Również Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG), mająca na celu reprezentowania interesów branży gazowniczej w Polsce, nie podjęła żadnych formalnych kroków.

Skandaliczne rozporządzenie – wielki problem

Wielopaliwowy dystrybutor z końcówką CNG na stacji paliw w Lukxemburgu
Fot. Wielopaliwowy dystrybutor z końcówką CNG na stacji paliw w Lukxemburgu Źródło: cng.auto.pl

Ostatecznym efektem jest prawomocne wprowadzenie skandalicznych zapisów w życie. W dniu 15 lipca 2011 roku Minister Infrastruktury podpisał dokument:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 15 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych2)

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1469) wprowadza się następujące zmiany:

[…]

6) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

§ 15a. Osoby napełniające zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez TDT, potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności.”;

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 29 lipca 2011 roku. Uprawomocniło się w dniu 13 sierpnia 2011 roku. Od tego dnia według nowych przepisów tankowania pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) powinny dokonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Tym samym została zlikwidowana możliwość samodzielnego tankowania CNG przez kierowców. Pociąga to za sobą wyeliminowanie możliwości wprowadzenia stacji samoobsługowych, gdzie niepotrzebna byłaby stała obecność obsługi.

Wprowadzone zmiany mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju rynku CNG wśród użytkowników indywidualnych. Została zablokowana możliwość wprowadzenia dobrze działające i sprawdzającej się praktyki z innych państw Unii Europejskiej, gdzie w wielu przypadkach operatorzy stacji udostępniają możliwość samodzielnego tankowania w trybie całodobowym. W ten sposób funkcjonuje większość stacji CNG na Słowacji oraz znaczna część obiektów położona na terenie Republiki Czeskiej. Dzięki temu, w tych państwach notowany jest znaczny wzrost pojazdów zasilanych metanem oraz ilości sprzedanego paliwa.

Nie wszystko stracone – CNG to bezpieczne paliwo przyszłości

Wprowadzone zmiany będą generować w najbliższym czasie dodatkowe koszty dla operatorów stacji, których można byłoby zapobiec. Użytkownicy pojazdów CNG spotkają się z dalszym ograniczeniem dostępu do stacji tankowania gazu ziemnego. Argumentem w dyskusji nie jest bynajmniej bezpieczeństwo osób tankujących CNG, skoro w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej dokonuje się tej procedury samodzielnie – bez jakichkolwiek uprawnień.

Opisywane wyżej zmiany legislacyjne – wprowadzone z pominięciem odpowiedniego procesu informacyjnego oraz przyjęte wbrew negatywnym recenzjom branży gazowniczej CNG i LPG – pozwalają sądzić, że równie szybko są możliwe zmiany w pozytywnym kierunku. W tym celu potrzebna jest jednak zdecydowana i solidarna postawa branży gazowniczej. Kluczowe jest natomiast zainteresowanie jej czołowych uczestników. Tylko wtedy uda nam się zreformować rynek, dokonując jego racjonalizacji, gdzie największą korzyść odniesie klient – tankując tańsze paliwo – oraz społeczeństwo – cieszące się z eksploatacji większej ilości ekologicznych pojazdów.