Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować samodzielne tankowanie CNG!

Fot. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować samodzielne tankowanie CNG!

W marcu 2011 roku wypłynęła informacja o przesłaniu przez Ministerstwo Infrastruktury projektu rozporządzenia do Komisji Europejskiej, w którym pojawił się zapis o likwidacji samodzielnego tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG). Według poprawki do rozporządzenia, takiej czynności mogłaby dokonywać wyłącznie osoba po odpowiednim przeszkoleniu przez Transportowy Dozór Techniczny. Projekt zmian wzbudził bardzo dużo kontrowersji, spotkaliśmy się z wieloma krytycznymi uwagami wobec tego pomysłu.

Projekt 14.03.2011 r.
 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia …………………………. 2011 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji  specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych2)

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

[…]

6) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„§ 15a. Osoby napełniające zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów i statków żeglugi śródlądowej oraz osoby obsługujące kotły parowozowe powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez TDT, potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania tych czynności.”;

[…]

Źródło: bip.mi.gov.pl

 

Projekt zmiany rozporządzenia wraz z aktualnym statutem legislacyjnym można znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury tutaj

Prace nad projektem zmiany rozporządzenia trwają od II połowy zeszłego roku. Obecnie projekt po Komisji Prawniczej został skierowany do notyfikacji, co zostało poczynione 16 marca 2011 roku.

Jak dowiedzieliśmy się z publikacji na portalu wnp.pl, projekt spotkał się z negatywną opinią Marcina Szpondera, dyrektora Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Uważa on ją za ewenement na skalę europejską, gdzie samoobsługa jest powszechnie stosowana. Marcin Szponder uważa, że wprowadzenie obowiązku tankowania przez odpowiednio przeszkolonego pracownika stacji uderzy głównie w kierowców, którzy zostaną finalnie obciążeni kosztami takie rozwiązania.

Jako portal cng.auto.pl wyrażamy podobną opinię. Od kilku miesięcy trwają w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA prace nad przystosowaniem części stacji do samodzielnego tankowania paliwa przez kierowców. Dzięki takiem rozwiązaniu obiekty zostałyby udostępnione w trybie całodobowym.

Czekamy również na Państwa opinie. Jak zwykle, można je przekazywać na kilka sposobów:

– drogą mailową na: biuro@cng.auto.pl
– zabierając głos na CNG Forum – tutaj

Liczymy na Państwa wsparcie w tej sprawie i szerokie zabieranie głosu. Mamy zamiar podejść odpowiednie kroki protestacyjne pod adresem Ministerstwa Infrastruktury, celem zniesienia tego nefortunnego zapisu. Akcja będzie koordynowana przez Portal cng.auto.pl

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,