WAZE zamierza promować CNG – zasilanie pojazdów sprężonym gazem ziemnym

W dniu 18 sierpnia br. w siedzibie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli agencji z panem Piotrem Łodą, Koordynatorem CNG z PGNiG SA. Pretekstem do zorganizowania spotkania były spływające do agencji WAZE zapytania związane z bardzo skromną, w odczuciu potencjalnych użytkowników, liczbą stacji napełniania pojazdów gazem ziemnym w województwie wielkopolskim. Jedyna ogólnodostępna dla klientów stacja CNG zlokalizowana jest na peryferiach Poznania, w okolicach węzła autostradowego Komorniki. Stan taki uważany jest za jedną z głównych przyczyn hamujących rozwój rynku CNG w regionie.

CNG – co to takiego
Gaz ziemny na co dzień używany w domowych kuchenkach lub do odgrzewania mieszkań, można z powodzeniem wykorzystać także do zasilania pojazdów mechanicznych. CNG to skrót od angielskiego „Compressed Natural Gas” co po prostu oznacza sprężony gaz ziemny. Jego głównym składnik stanowi metan, najprostszy i najkrótszy węglowodór. Gaz ten nie ulega upłynnieniu jak bardzo popularny wśród kierowców gaz LPG, dlatego trzeba go sprężać do wysokich ciśnień, zazwyczaj przekraczających 20 MPa (200 atmosfer). Wartość energetyczna 1 m3 gazu jest w przybliżeniu równa 1 litrowi benzyny. W pojazdach gaz ten przechowywany jest w specjalnych zbiornikach, montowanych pod podwoziem lub w bagażniku. Zbiorniki te muszą być bardzo wytrzymałe na zgniecenia i najczęściej wykonywane są ze specjalnych kompozytów. Specyfika CNG pozwala na parkowanie zasilanych nim pojazdów również na parkingach podziemnych.

Ustalenia z dyskusji
W trakcie rozmowy ustalono, że dla szerszego zainteresowania potencjalnych użytkowników zasilaniem pojazdów gazem ziemnym niezbędne jest pojawienie się co najmniej jednej dodatkowej stacji oferującej CNG w obrębie miasta Poznania (zainteresowani przedstawiciele korporacji taksówkarskich postulują również o wydłużeniu czasu pracy tego typu stacji, czynnych przez 7 dni w tygodniu). W odpowiedzi przedstawiciel PGNiG poinformował, że obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnym inwestorem, których efektem prawdopodobnie będzie pojawienie się nowej stacji CNG na terenie miasta Poznania.

Wśród wielu omawianych kwestii, których realizacja mogłaby istotnie przyczynić się do szerokiego rozwoju technologii CNG na naszym rynku, były m.in.:

* wprowadzenie systemu dopłat, umożliwiających ograniczenie kosztów budowy stacji paliw CNG – na dzień dzisiejszy wysokie koszty ich wyposażenia w urządzenia do napełniania gazem stanowią najpoważniejsze ograniczenie w rozbudowie sieci stacji paliwowych, oferujących sprężony gaz ziemny;
* wdrożenie programów pilotażowych dedykowanych segmentowi CNG – np. wspomagających wymianę flot korporacji taksówkowych;
* ograniczenie ruchu niektórych pojazdów w centrach aglomeracji miejskich,
* wsparcie zakupu fabrycznych pojazdów CNG lub zwrot kosztów ich konwersji;
* wprowadzenie zwolnień z obowiązku uiszczania opłat parkingowych.

Postulowane zmiany mogłyby istotnie przyczynić się do zwiększenia zużycia gazu ziemnego na cele transportowe, co ze względu na ekologiczny charakter tego paliwa miałoby korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Najpoważniejszy czynnik ograniczający rozwój stacji CNG stanowi wysoki koszt urządzeń sprężarkowych do napełniania pojazdów gazem ziemnym, dlatego głównie w tym obszarze należałoby oczekiwać wsparcia z zewnątrz.
Na mapie stacji CNG w Polsce zamieszczonej na internetowej stronie PGNiG, na terenie Poznania zaznaczone są dwie stacje, z których jedna posiada status „stacji planowanej”. Agencja WAZE wyraża nadzieję, że w niedługim czasie w tym miejscu pojawi się informacja o adresie, współrzędnych GPS, telefonie kontaktowym oraz godzinach otwarcia nowo otwartej stacji.

Źródło:
  • waze.pl