Projekt CEF Transport „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”

Projekt CEF Transport „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji PIMOT.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT w ramach programu unijnego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) realizuje projekt pn. „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T”.
Działania wyznaczone w projekcie uzupełniają i usprawniają wdrażanie krajowych ram polityki, o których mowa w dyrektywie 2014/94/UE w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych, aby pomóc w stworzeniu interoperacyjnej unijnej infrastruktury podstawowej do 2025 r., w szczególności na potrzeby korytarzy sieci bazowej TEN-T, tak aby pojazdy mogły być łatwo wykorzystywane w transporcie transgranicznym i na dalekie odległości.
Realizacja projektu przyśpiesza rozwój w dwóch obszarach: po pierwsze, w obszarze bazowej i kompleksowej sieci TEN-T jak również wyznacza podstawową infrastrukturę dla sieci bazowej.

Projekt wspiera rozwój infrastruktury paliw alternatywnych CNG i LNG poprzez wyznaczenie optymalnych lokalizacji dla budowy sieci stacji alternatywnych paliw CNG i LNG wzdłuż korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T w Polsce, dzięki czemu w Polsce nie będzie luk infrastrukturalnych w korytarzach sieci bazowej TEN-T pod względem punktów tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG.
Skutecznie wykorzystanie tych wytypowanych lokalizacji pozwoli na stworzenie szkieletu ogólnounijnej infrastruktury ładowania i tankowania paliwami alternatywnymi CNG i LNG wzdłuż bazowej i kompleksowej sieci TEN-T, w szczególności w zakresie punktów tankowania LNG dla pojazdów ciężarowych.
Projekt ma również wpływ na zwiększenie redukcji emisji oraz zastąpienie paliw ropopochodnych alternatywnymi CNG i LNG, co umożliwia przyspieszenie przejścia na mobilność niskoemisyjną.
W ramach realizowanego projektu została również podjęta współpraca z koordynatorami korytarzy sieci bazowej TEN-T. Efekty tej współpracy to zaproszenie do innowacyjnego projektu flagowego rozszerzającego projekt o punkty ładowania energii elektrycznej i wodoru w ramach mieszanych zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
Niniejszy polski projekt jest sztandarowym na rzecz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych CNG i LNG w ramach sieci TEN-T, sprzyja najpowszechniejszym wykorzystaniu paliw alternatywnych oraz w pełni realizuje założenia Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych z dnia 29 marca 2017 r.

O projekcie:
Ideą zgłoszenia projektu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT do Programu CEF Transport było zaspokojenie potrzeb i postulaty użytkowników samochodów NGV (ang. Natural Gas Vehilce), brak odpowiedniej ilości stacji tankowania CNG i LNG w Polsce, rozwój rynku paliw sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG, LNG w Polsce, jak również transpozycja regulacji prawnych z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
Główne założenia polskiego projektu CEF Transport w PIMOT to wytypowanie optymalnych lokalizacji dla budowy sieci stacji alternatywnych paliw CNG i LNG wzdłuż korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T w Polsce, analiza prawna umożliwiająca skuteczne wdrożenie stosowania paliw alternatywnych w transporcie, budowa pilotażowej, innowacyjnej stacji CNG i LNG na terenie PIMOT a także promocja i popularyzacja wiedzy o paliwach alternatywnych CNG i LNG w Polsce.
Częściowe wyniki realizowanego projektu wskazują, że odpowiednio dobrane regulacje prawne będą sprzyjać rozwojowi infrastruktury oraz rynku paliw alternatywnych CNG i LNG. Na potrzeby projektu została przeprowadzona analiza prawna, w której zostały zidentyfikowane zagadnienia utrudniające wykorzystywanie paliw CNG i LNG w polskim transporcie. Wymienić tu można m.in.: brak bezpośrednich dopłat do zakupu nowych pojazdów napędzanych paliwami CNG i LNG , brak dofinansowania do rozbudowy infrastruktury tankowania CNG i LNG, stosowanie innych niż cena obowiązkowych kryteriów przy ocenie przetargów publicznych na zakup środków transportu, podatek akcyzowy od paliw CNG i LNG wykorzystywanych do napędzania pojazdów, brak zorganizowanych szkoleń skierowanych do użytkowników, dotyczących samodzielnego napełniania zbiorników CNG lub LNG zamontowanych w pojazdach.
Z powodu braku odpowiedniej ilości stacji tankowania pojazdów zasilanych niskoemisyjnym paliwem CNG i LNG w Polsce, w ramach projektu, opracowano studium, w którym zostało wytypowanych 30 potencjalnych lokalizacji stacji tankowania paliw CNG i LNG wzdłuż korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę ( Korytarz Bałtyk -Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne- Bałtyk). Ponadto, celem projektu jest budowa nowoczesnej stacji tankowania sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG i LNG przy ulicy Jagiellońskiej 55, na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji powstanie.
Pilotażowa, modułowa, prefabryczna, demonstracyjna Stacja Tankowania CNG, LNG PIMOT będzie pełniła również role badawczą, a także szkoleniową i edukacyjną . Stacja CNG LNG PIMOT zostanie wyposażona w najnowocześniejsze dostępne rozwiązania technologiczne oraz zaprojektowana według zasad: Zero Emission Object (ZEO) – obiekt o zerowej emisji, Best Available Technology & Concepts (BATC) – Najlepsze dostępne technologie i koncepcje Maximum Efficiency & Minimum Space (ME&MS) – Maksymalna wydajność i minimalna przestrzeń, Remote Control & Management (RC&M) – Zdalne sterowanie i zarządzanie. Stacja tankowania LNG i CNG będzie tzw. obiektem zero emisyjnym. Dotyczy to zarówno procesów rozładunku cystern drogowych z ciekłym skroplonym gazem ziemnym – LNG, magazynowaniem tego paliwa w zbiornikach kriogenicznych, a także tankowania LNG i CNG do zbiorników montowanych w pojazdach samochodowych.

Projekt „Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Wartość projektu wynosi 1 787 000 euro, a poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 85%.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
www.lcng.pimot.eu

Tagged with: , , ,