Prawo i Sprawiedliwość wspiera użytkowników ekologicznych pojazdów CNG i LNG

Prawo i Sprawiedliwość wspiera użytkowników ekologicznych pojazdów CNG i LNG
PROJEKT USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW
Kolejne dobre zmiany dla użytkowników ekologicznych pojazdów NGV

Posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym będzie mógł skorzystać z możliwości wjazdu do strefy czystego transportu i otrzyma odpowiednie oznakowanie. W dotychczasowym brzmieniu projektu ustawy tylko użytkownik pojazdu elektrycznego mógł skorzystać z możliwości wjazdu do strefy czystego transportu.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i rekomendowała jego pilne przekazanie do procedowania przez parlament.

W art. 39 projektu ustawy został doprecyzowany przepis ust. 2 poprzez określenie organu odpowiedzialnego za wydawanie oznaczeń dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym, uprawniających do ich poruszania się w strefach czystego transportu. Organem tym, analogicznie jak w przypadku pojazdów elektrycznych, będzie wójt, burmistrz albo 4 / 8 prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby posiadacza pojazdu. W ust. 2 wprowadzono również zmianę polegającą na tym, że to posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym będzie mógł skorzystać z możliwości wjazdu do strefy czystego transportu, będzie otrzymywał odpowiednie oznakowanie, a właściwość wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie się określać wedle siedziby posiadacza pojazdu. W dotychczasowym brzmieniu to użytkownik pojazdu elektrycznego mógł skorzystać z możliwości wjazdu do strefy czystego transportu, a właściwy do wydawania oznaczeń był organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest pierwszym dokumentem ujmującym całościowo, od strony regulacyjnej, zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych Celem projektu ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Energii, jest stymulowanie rozwoju oraz zastosowania paliw alternatywnych w transporcie. Umożliwi to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Polski oraz pozwoli na poprawę jakości powietrza w miastach. Ponadto, wzrost zastosowania paliw alternatywnych w transporcie będzie niósł za sobą rozwój nowoczesnych technologii na rynku polskim.
Projekt ustawy określa m.in. zasady budowy sieci bazowej infrastruktury dla dystrybucji paliw alternatywnych w celu stworzenia sprzyjających warunków do jej powstawania. Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się na terenie kraju samochodów o napędzie opartym na paliwach alternatywnych. Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w marcu 2017 r. Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych sieć bazową stworzy 6 400 punktów ładowania energią elektryczną i 70 stacji gazu ziemnego CNG, zlokalizowanych w miastach oraz wzdłuż kluczowych tras szybkiego ruchu. Wskazano również zasady funkcjonowania tej infrastruktury oraz podmioty odpowiedzialne za budowę i zarządzanie stacjami ładowania i stacjami gazu ziemnego. Powinno to umożliwić powstawanie sieci bazowej infrastruktury tych paliw, a tym samym przyczynić się do realizacji celów ustawy i Krajowych ram.
Projektowana regulacja zakłada również możliwość powstawania w miastach stref czystego transportu, po których będą mogły poruszać się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – gazem ziemnym wodorem i energią elektryczną. Powyższe rozwiązanie ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza w dużych miastach, tj. w miejscach gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z najwyższym stężeniem zanieczyszczeń.

Projektowana ustawa stanowi drugi etap wdrażania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych do polskiego porządku prawnego. Poprzedziły ją ww. Krajowe ramy…, które są dokumentem strategicznym formułującym cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do paliw alternatywnych gazu ziemnego CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.
Przyjęcie ustawy stanowi kluczowy element rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce.