Ministerstwo Energii – projekt ustawy o paliwach alternatywnych

Ministerstwo Energii skierowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
do konsultacji społecznych.

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (nr w Wykazie Prac Legislacyjnych UC89) wraz z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 26.04.2017 r.określa:
1) zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, zwanej dalej: „infrastrukturą”, w tym wymagania techniczne, jakie powinna spełniać ta infrastruktura;
2) zasady rozwoju infrastruktury użytkowanej w publicznym transporcie zbiorowym;
3) obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
4) warunki funkcjonowania stref zeroemisyjnego transportu;
5) Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 1).

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza zmiany do następujących: ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ­– Prawo energetyczne, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Przeczytaj Projekt Ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12297850/12430702/12430703/dokument286622.pdf

Rozwój elektromobilności oraz stosowania takich paliw jak LNG i CNG, takie mają być skutki rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który trafił w czwartek do konsultacji społecznych i międzyresortowych – poinformował Wiceminister Energii Michał Kurtyka. Do 2025 r. na polskich drogach ma jeździć milion samochodów elektrycznych. Chciałbym, by ta ustawa mogła wejść w życie od stycznia 2018 r. – wskazał podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.
Jak podał, konsultacje potrwają do końca maja. Michał Kurtyka wyjaśnił, że nowa ustawa ma stymulować rozwój elektromobilności i zastosowania takich paliw jak LNG i CNG. Określi też przepisy, dzięki którym będzie można rozbudować sieć ładowania „elektryków” oraz tankowania LNG i CNG.

Tagged with: , , , ,