CNG/LNG – Postulaty Użytkowników zostaną spełnione

Ministerstwo Energii wprowadza postulaty użytkowników NGV w Polsce.

Ministerstwo Energii 20 września 2016 r. skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt dokumentu 'Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko’. Zgodnie z powyższym dokumentem Minister Energii wprowadzi zmiany, które przyśpieszą rozwój rynku paliw CNG i LNG w Polsce.  Powstaną nowe Stacje Tankowania gazem CNG/LNG.

Ministerstwo Energii wprowadza następujące zmiany w przepisach technicznych:
– Zmiana przepisów technicznych dotyczących zbiorników CNG i LNG poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych;
– Zmiany przepisów dotyczących masy pojazdów na korzystniejsze dla użytkowników CNG i LNG;
-Opracowanie przepisów techniczno-budowlanych dla stacji tankowania CNG lub LNG poprzez nowe Rozporządzenie na podstawie upoważnienia ustawowego z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
– Określenie norm technicznych dla punktów ładowania/tankowania paliw alternatywnych, zgodnych z normami z dyrektywy 2014/94/UE.

Ministerstwo Energii wprowadza następujące zmiany dla paliw CNG/ LNG w podatkach:
– Zastosowanie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny w postaci CNG wykorzystywany do celów napędowych poprzez zmianę Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
– Możliwość odliczenia 100% VAT w przypadku zakupu, umowy leasingu oraz użytkowania firmowego pojazdu samochodowego (masa do 3,5 t) niskoemisyjnego bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz regulaminu używania pojazdu firmowego;
-będzie możliwa korzystniejsza amortyzacja podatkowa przy zakupie pojazdów niskoemisyjnych dla firm poprzez zmianę Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianę ustawy z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych;
– Brak obowiązku płacenia podatku dochodowego od użytkowania aut służbowych do celów prywatnych, jeśli firma używa pojazdów niskoemisyjnych poprzez zmianę ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– Wprowadzenie korzystniejszej stawki podatku tonażowego dla „zielonych statków” poprzez zmianę Ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym;
– Wprowadzenie korzystniejszej stawki opłat rejestrowych dla statków napędzanych paliwami alternatywnymi
poprzez zmianę Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego;
– Wprowadzenie przy rejestracji opłaty uzależnionej od wielkość emisji szkodliwych związków, wieku i ceny pojazdu poprzez zmianę Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ministerstwo Energii wprowadza następujące zmiany w instrumentach wsparcia dla rozwoju rynku paliw CNG/LNG:
– Wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne poprzez uchwalenie nowej Ustawy;
– Wprowadzenie możliwości korzystania przez pojazdy niskoemisyjne ze specjalnie wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej (tzw. buspasy) poprzez wprowadzenie nowej Ustawy;
– Wprowadzenie ułatwień dla budowy sieci dystrybucyjnych poprzez zmianę Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Ministerstwo Energii wprowadza następujące zmiany dotyczące zasad funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie:
– Określenie zasad informowania konsumentów, jakimi paliwami mogą być tankowane poszczególne pojazdy, obowiązek udostępniania tych informacji w instrukcjach obsługi pojazdów silnikowych, w punktach tankowania/ładowania paliwa, w placówkach handlu poprzez wprowadzenie nowej Ustawy;
– Ustanowienie systemu dostępu do danych dotyczących położenia/dostępności publicznie dostępnych punktów ładowania i tankowania paliw alternatywnych poprzez wprowadzenie nowej Ustawy;
– Wprowadzenie przepisów z zakresu infrastruktury paliw alternatywnych uwzględniających specyfikę sprzedaży tych paliw w portach morskich i śródlądowych poprzez wprowadzenie nowej Ustawy;
– Zlikwidowanie ustawowego obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia w zakresie obrotu gazem CNG i LNG poprzez zmianę Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

IMG_20150528_081836